Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Νομικό Πλαίσιο για Θέματα Ραδιοσυχνοτήτων και Φασμάτων

Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

επεξεργασία

Σύμφωνα με το νόμο Ν. 3431/2006, Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006), η "Ε.Ε.Τ.Τ." χορηγεί ατομικά Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση Δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ρυθμίζονται από τον “ Κανονισμό Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 750/Β/21-6-06).

Από το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού εξαιρούνται

 • τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 • τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη και της υπηρεσίας

ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου,

 • τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πειραματικούς ή

ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη,

 • η αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης και η επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκπομπή.

Στην τελευταία εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται οι ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς προκειμένου να μεταφέρουν την εικόνα ή / και τον ήχο του προγράμματός τους από το σημείο παραγωγής στο σημείο εκπομπής.

Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που εμπίπτουν στον ανωτέρω Κανονισμό διακρίνεται σε δύο κατηγορίες

επεξεργασία
 • Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου ο κίνδυνος πρόκλησης επιζήμιων παρεμβολών είναι

αμελητέος και δεν απαιτείται χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης.

 • Χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων όπου προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης

επιζήμιων παρεμβολών απαιτείται χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης. Ο “Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 1456/Β/3-10-2006) καθορίζει σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες ανήκει κάθε χρήση μεμονωμένης ραδιοσυχνότητας ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης καθορίζει τεχνικούς όρους χρήσης των μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων από εφαρμογές ή υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Οι τεχνικοί όροι αφορούν μεταξύ άλλων στις επιτρεπτές χρήσεις, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και στα ισχύοντα σχέδια διαυλοποίησης. Σε περίπτωση που για κάποια χρήση μεμονωμένης ραδιοσυχνότητας ή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό Όρων Χρήσης, ισχύουν τα οριζόμενα στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων "Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ." (ΦΕΚ 399/Β/3-4-2006). Ο "Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ." περιλαμβάνει την κατανομή καθορισμένων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων του φάσματος από 9 kHz μέχρι 400 GHz σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.

Για την παροχή δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για τη λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. Δήλωση Καταχώρησης στο Μητρώο Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Επίσης, σε περίπτωση που χρησιμοποιούν συχνότητες για τις οποίες δεν απαιτείται ατομικό δικαίωμα χρήσης, θα πρέπει να κοινοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. ανά εξάμηνο τις θέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας των δικτύων τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης ατομικών Δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να καταβάλλονται τέλη χρήσης ραδιοσυχοτήτων και τέλη εκχώρησης για τη διαχείριση και έλεγχο των αιτήσεων των παρόχων. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αφορούν την σταθερή , κινητή ,δορυφορική και ευρυεκπομπής υπηρεσία.

Σταθερή υπηρεσία

επεξεργασία

Για την υλοποίηση δισημειακών μικροκυματικών ραδιοζεύξεων (point-to-point radio links) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Στην περίπτωση όπου για δεδομένη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων απαιτείται χορήγηση ατομικού Δικαιώματος Χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισμό Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω Απόφαση είναι απαραίτητο να ακολουθείται από κάθε ενδιαφερόμενο, διαφορετικά ελλιπείς αιτήσεις χάνουν τη σειρά προτεραιότητάς τους και καθυστερούν μέχρι να συμπληρωθούν κατάλληλα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή διαδικασία για κάθε ενδιαφερόμενο, η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει ένα πρότυπο αίτησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Τη χορήγηση νέου δικαιώματος χρήσης,
 • Την τροποποίηση υπάρχοντος δικαιώματος χρήσης,
 • Την ανάκληση υπάρχοντος δικαιώματος χρήσης,
 • Την αλλαγή στοιχείων (επικοινωνίας ή άλλων) κατόχου δικαιώματος χρήσης.

Δορυφορική υπηρεσία

επεξεργασία

Για την υλοποίηση σταθερών δορυφορικών ζεύξεων συμπεριλαμβανομένων και των SNG μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Στην περίπτωση όπου για δεδομένη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων απαιτείται χορήγηση ατομικού Δικαιώματος Χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισμό Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω Απόφαση είναι απαραίτητο να ακολουθείται από κάθε ενδιαφερόμενο, διαφορετικά ελλιπείς αιτήσεις χάνουν τη σειρά προτεραιότητάς τους και καθυστερούν μέχρι να συμπληρωθούν κατάλληλα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή διαδικασία για κάθε ενδιαφερόμενο, η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει ένα πρότυπο αίτησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Τη χορήγηση νέου δικαιώματος χρήσης,
 • Την τροποποίηση υπάρχοντος δικαιώματος χρήσης,
 • Την ανάκληση υπάρχοντος δικαιώματος χρήσης,
 • Την αλλαγή στοιχείων (επικοινωνίας ή άλλων) κατόχου δικαιώματος χρήσης.

Υπηρεσία ευρυεκπομπής

επεξεργασία

Σύμφωνα με το νόμο Ν.3548/2007 "Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 68/Α΄/2007), και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ.3 αυτού, η ΕΕΤΤ χορηγεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις ατομικά Δικαιώματα χρήσης τηλεοπτικών διαύλων.

Οι όροι, οι διαδικασίες, και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση Δικαιωμάτων χρήσης τηλεοπτικών διαύλων ρυθμίζονται από την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 472/157/21-3-2008 «Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 1866/1989 και στους Τ/Σ Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ’ εφαρμογή του ν. 3548/2007.» (ΦΕΚ 711/23-4-2008). "Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)" (ΦΕΚ 161/Β/19-2-2010) H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκπόνησε μελέτη, η οποία έγινε με την βοήθεια της εταιρίας συμβούλων Aegis Spectrum Engineering, προσδιορισμού και διαθεσιμότητας Ψηφιακού Μερίσματος για την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έως και την πλήρη έναρξη ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών» ως αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 13 παρ.12 του Ν. 3592/2007.

Κινητή υπηρεσία

επεξεργασία

Τα Ραδιοδίκτυα της κινητής υπηρεσίας (αναφερόμενα συχνά και ως ειδικά ραδιοδίκτυα) καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας διαφόρων επαγγελματιών χρηστών (ραδιοταξί, ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, μεταφορικές εταιρείες κλπ) καθώς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Προκειμένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο (και γενικά ένα δίκτυο κινητής υπηρεσίας), απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Γενικών Αδειών που τηρεί η ΕΕΤΤ και η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων του ραδιοδικτύου από την ΕΕΤΤ. Η διαδικασία της αδειοδότησης της λειτουργίας των ειδικών ραδιοδικτύων στα πλαίσια του νόμου Ν.3431/2006 καθορίζεται από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ:

 • τον Κανονισμό Γενικών Αδειών όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 442/68/28-6-2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ
 • και τον Κανονισμό Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η ΕΕΤΤ δεν χορηγεί πλέον δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δίκτυα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Υπουργείων, Πρεσβειών, του ΕΚΑΒ και άλλων κρατικών φορέων και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ψηφιακό μέρισμα

επεξεργασία

Με την τροποποίηση του νομικού πλαισίου (Ν.3592/2007) που διέπει τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, απονεμήθηκαν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μία σειρά νέων αρμοδιοτήτων μεταξύ των οποίων, της αδειοδότησης και ελέγχου των παρόχων ενσύρματων και ασύρματων δικτύων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, της επιτροπής ανταγωνισμού για τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, της σύνταξης κανονισμού για την εγκατάσταση εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών και της εποπτείας και ελέγχου του τηλεοπτικού φάσματος και των τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής, ενώ προβλέπεται η έκφραση γνώμης από την ΕΕΤΤ σε πλήθος θεμάτων συμπεριλαμβανομένων και των χαρτών συχνοτήτων. Το γεγονός όμως ότι το αναλογικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο έχει παραμείνει επί μακρόν αρρύθμιστο και άναρχο, δεν επιτρέπει στην ΕΕΤΤ να εξασκήσει αποτελεσματικά τις εποπτικές της αρμοδιότητες για σωστό έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος. Ώς «ψηφιακό μέρισμα» νοείται το φάσμα συχνοτήτων που θα απελευθερωθεί όταν γίνει η πλήρης μετάβαση -- switchover -- από την αναλογική στην ψηφιακή ευρυεκπομπή και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αριθμό καινοτόμων εφαρμογών, όπως: (α) Διαδραστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής ευρυεκπομπής μέσα από πολλαπλές πλατφόρμες μετάδοσης (β) Ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες (γ) Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την δημόσια ασφάλεια (δ) Νέες κινητές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένο (mobile TV and multimedia services) (ε) Προχωρημένες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ., τηλειατρική, τηλεκπαίδευση, κλπ)

Το φάσμα του ψηφιακού μερίσματος βρίσκεται μεταξύ 200 MHz και 1 GHz. Αυτές οι συχνότητες έχουν ανώτερα χαρακτηριστικά διάδοσης σήματος με εκείνα σε, για παράδειγμα, 2,4 GHz. Η βιομηχανία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χρήση αυτών σε χαμηλότερες συχνότητες για να διευκολύνει την παροχή της κάλυψης και, συνεπώς, να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στη χωρητικότητα μετάδοσης και εύρος λειτουργίας. Αυτό θα σήμαινε ότι λιγότερες υποδομές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν ευρύτερη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, ειδικά στις αγροτικές περιοχές.

ITU δραστηριότητες

επεξεργασία

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2007 (WRC-07) που διατίθενται στο πάνω μέρος της ζώνης UHF (790-862 MHz) για την κινητή υπηρεσία στην περιοχή 1 από το 2015, και επέτρεψε σε ορισμένες χώρες της περιοχής να χρησιμοποιήσουν αυτή την κατανομή αμέσως, υπό ορισμένες συνθήκες. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν την προστασία της συμφωνίας GE06 και όλες τις μελλοντικές εξελίξεις της. Οι χώρες που επιθυμούν να εφαρμόσουν υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη των 790-862 MHz που απαιτούνται για την προστασία των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών έναντι επιζήμιων παρεμβολών. Επίσης, πριν από τη θέση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε λειτουργία, συμφωνίες από τις γειτονικές χώρες πρέπει να ληφθούν. Αυτές οι κατανομές ITU ανοίγουν τη δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) της επιλογής για το ψηφιακό μέρισμα έως 72 MHz του φάσματος (18 τοις εκατό της ζώνης UHF τηλεόρασης) που έχουν διατεθεί για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να πούμε ότι 320 MHz (82 τοις εκατό της ζώνης UHF τηλεόραση) γίνεται κατά κύριο λόγο προορίζονται για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια 1. Επιπλέον, η WRC-07 προσδιόρισε τις συχνότητες UHF να διατεθούν για την κινητή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση σε όλες τις τρεις περιοχές της ITU για χρήση από τις διοικήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν Διεθνείς κινητές τηλεπικοινωνίες (IMT). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σήμα για την βιομηχανία για να αναπτύξει εξοπλισμό για παγκόσμια χρήση. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο παρεμβολών μεταξύ των κινητών υπηρεσιών και άλλων πρωτευουσών υπηρεσιών στη ζώνη των 790-862 MHz, κατά την WRC-07 αποφάσισε ότι η ITU θα διενεργεί τεχνικές μελέτες για την κατανομή μεταξύ των διατιθέμενων κινητών και άλλων υπηρεσιών στη ζώνη στις περιοχές 1 και 3 . Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα αναφερθεί στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2012 (WRC-12) στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης 1,17, με σκοπό να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία των υπηρεσιών για τις οποίες αυτή η ζώνη συχνοτήτων που διατίθενται, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Λόγω της πολυπλοκότητας και της σημασίας των θεμάτων που σχετίζονται με το στοιχείο Ατζέντα 1,17, μια ειδική κοινή ομάδα εργασίας 5-6 (JTG 5-6) ιδρύθηκε. Μελετά πώς οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να μοιράζονται τη σχετική ταινία με τη μετάδοση, αεροναυτικής ράδιο-πλοήγησης και σταθερών υπηρεσιών. Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλά που διακυβεύονται σε σχέση με το μέλλον του ψηφιακού μερίσματος, οι δημόσιες διοικήσεις επισυνάπτοντας μεγάλη σημασία για τις δραστηριότητες της ομάδας, των οποίων το έργο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2010.

WRC-12 εκσυγχρονίζει παγκόσμιο πλαίσιο για τη χρήση του ράδιο-φάσματος στην Ευρώπη

επεξεργασία

Κοπεγχάγη, 20 Φεβρουαρίου 2012 - Η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2012 (WRC-12) έκλεισε στη Γενεύη για την Παρασκευή 17 Φεβ μετά από αρκετές ολονύχτιες συνεδρίες στην τελευταία εβδομάδα του όπου εκπρόσωποι εργάστηκαν σκληρά για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με ένα ενημερωμένο παγκόσμιο πλαίσιο για τη χρήση του ράδιο-φάσματος. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), υπεύθυνη για την εναρμόνιση των τηλεπικοινωνιών, του ράδιο-φάσματος και των ταχυδρομικών κανονισμών, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο καθ 'όλη τη διάσκεψη των τεσσάρων εβδομάδων, που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και το συντονισμό των θέσεων των μελών της για πολλά σημαντικά θέματα. Ο Thomas Ewers, συμπρόεδρος της CEPT, τόνισε: "Αυτό το WRC μας παρέχει μια ενημερωμένη και σε όλο τον κόσμο σαφές πλαίσιο στο οποίο να επιλέξει πώς θα οργανώσει το φάσμα με εναρμονισμένο τρόπο στην Ευρώπη. Αυτό είναι καλή χρονική στιγμή, με την πρόσφατη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του προγράμματος Ευρωπαϊκής πολιτικής για το ράδιο-φάσμα, το οποίο είναι ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο σε τουλάχιστον 27 από 48 χώρες μέλη μας.

Μερικά από τα βασικά αποτελέσματα της διάσκεψης για την Ευρώπη είναι οι εξής:

επεξεργασία

Ψηφιακό Μέρισμα ζώνης (790-862 MHz) - συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με το συντονισμό της εν λόγω ζώνης μεταξύ των χωρών που επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και εκείνων που έχουν αναπτύξει ένα σύστημα ράδιο-πλοήγησης αεροναυτικής. Η CEPT έχει ασχοληθεί με την Περιφερειακή Κοινοπολιτεία στον τομέα των Επικοινωνιών (RCC), από τις αρχές του 2011 ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα αναγκαία διασυνοριακές συμφωνίες συντονισμού που απαιτείται μεταξύ των χωρών που δραστηριοποιούνται RCC Συστήματα αεροναυτικής ράδιο-πλοήγησης στη ζώνη αυτή και χώρες της CEPT, ιδίως σε χώρες της ΕΕ , που επιθυμούν να εφαρμόσουν κινητή υπηρεσία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από την WRC-12. Αυτό τελικά επιτεύχθηκε κατά την τελευταία εβδομάδα του συνεδρίου με μια συμφωνία που υπογράφηκε από τη Ρουμανία και την Ουκρανία που επιτρέπει την επιτυχή έκβαση για ένα από τα πιο δύσκολα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Διάσκεψης. Αυτό σηκώνει το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο ρυθμιστικών τεχνικών για την υλοποίηση του ψηφιακού μερίσματος σε αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ψηφιακό Μέρισμα - ένα «εκτεταμένο ψηφιακό μέρισμα» στα 700 MHz, με τους τεχνικούς όρους που θα συμφωνηθούν στο WRC το 2015. Πολλές αραβικές και αφρικανικές χώρες στο πλαίσιο της WRC-12 απροσδόκητα ζήτησε την άμεση επέκταση ψηφιακό μέρισμα στα 700 MHz. Η CEPT αντιπροσωπεία θεώρησε το αίτημα αυτό και, μαζί με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς, κατέληξαν σε συμβιβασμό για το θέμα, προκειμένου να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες μελέτες για την WRC-15. Η CEPT θεωρεί ότι η βελτίωση της θέσης των κινητών ραδιοφωνικών υπηρεσιών σε ένα άλλο σημαντικό μέρος του φάσματος κάτω από 1 GHz θα διευρύνει τις επιλογές του στην Ευρώπη. Η CEPT έχει να κάνει όχι μόνο με την αυξανόμενη όρεξη για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, αλλά και με τα φλέγοντα θέματα της αγροτικής πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τώρα πλέον θα αξιολογήσει με τον καλύτερο τρόπο, ώστε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και φορείς, καθώς και ο τελικός χρήστης, για την επίτευξη αυτών των στόχων, δεδομένης της συνεχιζόμενης σημασίας της επίγειας τηλεόρασης σε πολλές χώρες, η ανάπτυξη των έξυπνων τεχνολογιών, όπως η γνωστική ραδιόφωνο, καθώς και οι ποικίλες καταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Δορυφορικές επικοινωνίες - Αποσαφήνιση των κανόνων που ισχύουν για το συντονισμό και την κοινοποίηση των δορυφορικών δικτύων, τα οποία είναι απαραίτητα για τις διοικήσεις να λειτουργούν δορυφόρους σε τροχιακή θέση. Αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα θα βελτιώσει τη διαχείριση των τροχιακών πόρων και του φάσματος να πάμε μπροστά και να μειώσει σημαντικά τη σπανιότητά του. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν να διασφαλισθεί η προστασία της ζώνης συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τον Γαλιλαίο.

Άλλες σαφή αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα είναι μια νέα παγκόσμια κατανομή για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πολλές νέες χορηγήσεις και ρυθμιστικά μέτρα για την εξερεύνηση γη, μετεωρολογία και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πρόβλεψη φυσικών καταστροφών.

Η ECC της CEPT θέτει μια μεγάλη προσπάθεια στην προετοιμασία για το συνέδριο, και το συντονισμό των θέσεων των μελών της κατά τη διάρκειά της. Ο πρόεδρος της δραστηριότητας αυτής, Eric Fournier, αντανακλάται ότι η σκληρή δουλειά είχε εξοφληθεί. Είπε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις της ομάδας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, για την ευρηματικότητά τους και την προθυμία να συμβιβαστεί όσον αφορά την επίτευξη συμφωνημένων θέσεων που δίνουν τελικά ένα καλύτερο αποτέλεσμα για όλους. Πιστεύω ότι αυτό το πνεύμα γίνεται αποτελεσματικά στο συνέδριο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η CEPT διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη λήψη εποικοδομητικές προτάσεις να φέρει σε επαφή μερικές φορές πολύ διαφορετικές απόψεις για κάτι που ο καθένας θα μπορούσε όχι μόνο να αποδεχθεί, αλλά να κάνουν χρήση του στις δικές τους περιοχές από αυτό το συνεχώς συρρικνούμενο κόσμο. "

Η ECC θα δημοσιεύσει μια ειδική έκδοση του ενημερωτικού δελτίου της αργότερα αυτή την εβδομάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την κύρια αποτελέσματα του WRC, όπως αυτές επηρεάζουν την CEPT περιοχή, η οποία καλύπτει 48 χώρες μέλη. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο ECC από το ECC Newsletters σελίδα της ιστοσελίδας μας, όπου μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση Eric Fournier άρθρα σχετικά με τις προετοιμασίες για WRC12 στις εκδόσεις Ιανουαρίου 2011 και Οκτωβρίου 2011.

Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

επεξεργασία

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους, των οποίων η διαχείριση συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.

Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών "(CEPT)" και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους κατ` εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος.

Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει ιδίως

επεξεργασία
 • την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές, πέραν του κοινοτικού, επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε κοινοτικό και

εθνικό επίπεδο,

 • τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών,
 • την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού των ραδιοσυχνοτήτων,
 • την τιμολόγηση και χρέωση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, 44
 • τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης

και της διαυλοποίησης

 • την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται ιδίως

επεξεργασία
 • για τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας,
 • για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας,
 • για την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της επιβολής του νόμου,
 • για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινωνιών

εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και επαγγελματική χρήση,

 • για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών,
 • για την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών,
 • για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
 • για τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος,
 • για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

Η αποτελεσματική και ελεύθερη από παρεμβολές χρήση των ραδιοσυχνοτήτων εξασφαλίζεται με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, με την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται και με την επιτήρηση της χρήσης τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, ο οποίος περιλαμβάνει, ιδίως:

 • Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, για τα επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής του.
 • Διατάξεις για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες

ζώνες ραδιοσυχνοτήτων.

 • Τον καθορισμό ραδιοσυχνοτήτων και ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος

χρησιμοποιεί φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές.

Κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών συχνοτήτων, λαμβάνονται υπόψη ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών "(ITU)", οι Αποφάσεις και

Συστάσεις της "Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων-Τηλεπικοινωνιών(CEPT)", οι υποχρεώσεις εναρμόνισης του κοινοτικού δικαίου, η τεχνολογική εξέλιξη και η συμβατότητα των χρήσεων ραδιοσυχνοτήτων στα μέσα μετάδοσης.

Με την επιφύλαξη ότι ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διεξάγει, κάθε χρόνο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την "Ε.Ε.Τ.Τ." , ανασκόπηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν.

Αποφάσεις Υπουργείου Μεταφορών και Ε.Ε.Τ.Τ

επεξεργασία

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να γίνεται αναδασμός των ραδιοσυχνοτήτων, που έχουν εκχωρηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., στην έκταση, που είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 3, μετά από εισήγηση της"Ε.Ε.Τ.Τ." και κατόπιν διενέργειας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Για το σκοπό αυτόν η "Ε.Ε.Τ.Τ." μπορεί να τροποποιεί το σχετικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, παρέχοντας άλλες ραδιοσυχνότητες και αποζημιώνοντας τον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τυχόν ζημία, που υφίσταται από την τροποποίηση αυτή. Ο αναδασμός αυτός δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των συναρμόδιων Υπουργών λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων.

Με αποφάσεις της "Ε.Ε.Τ.Τ." εφαρμόζονται σχέδια διαυλοποίησης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και απονομής ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες, που διαχειρίζεται αυτή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Η "Ε.Ε.Τ.Τ." είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 και εκείνων περί των σχετικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων και αριθμών

επεξεργασία

Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες παρεμβολές, απαιτείται η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή κατά περίπτωση, η απονομή ραδιοσυχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών, για την παροχή της οποίας είναι απαραίτητοι οι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, να προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών αυτών, που παρέχουν στην ελληνική επικράτεια οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ισχύει μόνο για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και γίνεται στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων και συμφωνιώντης χώρας, θεωρείται ολοκληρωμένη, σε εθνικό επίπεδο, με την εγγραφή της στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων και σε διεθνές επίπεδο, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντονισμού, που γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις.

Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ., που εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, ως και της απονομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ.

Τα δικαιώματα χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τρόπο αμερόληπτο, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, καθώς και τα σχέδια απονομής και διαυλοποίησης. Όταν τα δικαιώματα χρήσης χορηγούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο, η διάρκειά της σχετίζεται με το είδος της υπηρεσίας αυτής. Η χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ., το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, γίνεται με στόχο την προαγωγή:

 • της τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικής και δίκαιης διαχείρισης και χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και
 • της διαθεσιμότητας του φάσματος σε ευρύ πεδίο οργανισμών και χρηστών.

Η Ε.ΕΤ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, και, αν χρησιμοποιούνται διαδικασίες συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής, το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την έναρξη της διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διαδικασία είναι εύλογη, ανοικτή και διαφανής. Οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών, που αφορούν στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και στο συντονισμό των δορυφόρων.

Αν έχει εναρμονισθεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, έχουν συμφωνηθεί όροι και διαδικασίες πρόσβασης και έχουν επιλεγεί τα πρόσωπα στα οποία χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και κοινοτικούς κανόνες, το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων χορηγείται σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών. Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι όροι της εθνικής νομοθεσίας, που συνοδεύουν το δικαίωμα χρήσης των συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων, έχουν τηρηθεί στην περίπτωση κοινής διαδικασίας επιλογής, δεν επιβάλλονται περαιτέρω όροι,πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες που μπορούν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την εφαρμογή της από κοινού χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών.

Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής του μπορεί να χορηγηθεί, εκ νέου, από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνει στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικές με την επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι σταθμοί επιτήρησης που συγκροτούν το Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος, κάθε σχετική λεπτομέρεια με τη λειτουργία, διασύνδεση των σταθμών αυτών και οι τηρούμενες διαδικασίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προγραμματίζει, αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών επιτήρησης.


Έκπτωση από το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων λόγω μη χρήσης

επεξεργασία

Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του, μπορεί να χορηγηθεί, εκ νέου, από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Παρεμβολές

επεξεργασία

Αν η εκπομπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή ραδιοεξοπλισμού προκαλεί παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες, που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, η άμεση διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού, υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ' αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Απαγορεύσεις αναφορικά με τον εξοπλισμό

επεξεργασία

Απαγορεύεται η χωρίς άδεια διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού με δυνατότητα: α) αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ή β) λήψης εκπομπών, που γίνονται από εξοπλισμούς κρατικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας ή γ) σάρωσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και συγχρόνως παρακολούθησης και αποκωδικοποίησης εκπομπών που δεν προορίζονται για λήψη από το ευρύ κοινό.


Δικαιώματα διέλευσης

επεξεργασία

Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν και πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις περιφέρειες της Ελλάδας - Ανάπτυξη υποδομών».

Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

επεξεργασία

Αν ένας πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στερείται πρόσβασης σε άλλες βιώσιμες δυνατότητες λόγω της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδομικών ή χωροταξικών στόχων του η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του, μπορεί να επιβάλει σε άλλο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών την υποχρέωση να προβαίνει σε από κοινού χρήση συγκεκριμένης ευκολίας ή ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εναλλακτικά δύναται να λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει το συντονισμό των δημόσιων έργων, που εκτελούνται στην περιοχή. Τα μέτρα για την από κοινού χρήση ευκολιών ή το συντονισμό δημόσιων έργων, επιβάλλονται σύμφωνα με σχετικό Κανονισμό. Στην υποχρέωση αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όροι για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση, η ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών είναι υποχρεωτική.

Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών

επεξεργασία

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία: α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις, που προβλέπει η υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (ΦΕΚ1105 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματος έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου 3431/2006.

Ε.Ε.Τ.Τ και Δικαιώματα

επεξεργασία
 • Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να χορηγεί δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε

προσωρινή βάση

 • Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας (φάσματος, να προβαίνει σε

σειρά δοκιμαστικών εκπομπών σε προσωρινή βάση σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, ή αν έχουν χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νόμιμου χρήστη.

 • Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών με βάση το Ε.Σ.Α. το

αργότερο εντός τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αριθμών, που έχουν προηγουμένως χαρακτηριστεί, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ, ως εξαιρετικής οικονομικής αξίας, αν, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει τη χορήγησή τους με διαγωνιστικές διαδικασίες, η περίοδος των τριών βδομάδων μπορεί να παραταθεί για τρεις ακόμα εβδομάδες.

ΕΕΤΤ: Διαβούλευση για το φάσμα συχνοτήτων

επεξεργασία

Η απελευθέρωση του φάσματος των συχνοτήτων και συγκεκριμένα στις ζώνες των 900ΜΗΖ και 1800MHZ, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο το ευρυζωνικό internet, αλλά και η διαδικασία χορήγησης των αδειών κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη των 900 MHz, οι οποίες λήγουν το Σεπτέμβριο του 2012, είναι το αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης η EETT προσκαλεί τους παρόχους, υποψήφιους επενδυτές, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς φορείς, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους για τα ζητήματα αυτά μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2011. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σχεδιαζόμενη άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων ασύρματων τεχνολογιών και υπηρεσιών, δικτύων κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G) που υποστηρίζουν καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης και περιεχομένου. Παράλληλα, η επέκταση των νέων δικτύων αναμένεται να συνεισφέρει στη διάδοση της κινητής ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, να επιφέρει σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη για ολόκληρη την ελληνική οικονομία και κοινωνία και να συμβάλει σημαντικά στη γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος» μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

επεξεργασία

Η μεταβίβαση, η εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο σύνολο του, η αλλαγή φορέα του Παρόχου ή η αλλαγή ελέγχου του Παρόχου γίνεται με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση είναι η σωρευτική συνδρομή των κατωτέρω: α) να μην αλλάζει η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες των οποίων η χρήση έχει εναρμονισθεί μέσω της εφαρμογής της απόφασης 676/2002/ΕΚ ή άλλων κοινοτικών μέτρων, β) να μην παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού, γ) ο νέος δικαιούχος να τηρεί τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο δικαιούχο, δ) εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες οι οποίες υπόκεινται σε διεθνείς διαδικασίες συντονισμού, ο νέος δικαιούχος να συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξη του στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, ε) ο νέος δικαιούχος να πληροί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκαν τα ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών. Η εν λόγω έγκριση κοινοποιείται εγγράφως στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του μελλοντικού δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταβίβασης ραδιοσυχνοτήτων δύναται να μεταβιβάζονται και τα κεραιο-συστήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπό μεταβίβαση ραδιοσυχνότητες, εφόσον τα κεραιο-συστήματα αυτά έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση του εκμισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιο-συστημάτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες μεταβίβασης ή εκμίσθωσης τμήματος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

επεξεργασία

Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης, όρων και διαδικασιών που αφορούν Γενικές Άδειες ή δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, επιτρέπεται μόνον σε αιτιολογημένες περιπτώσεις με αναλογικό δε τρόπο, και αφού η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιήσει την τροποποίηση εγγράφως ή διενεργήσει δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών. Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών επιτρέπεται μόνον σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο, μετά από ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων από τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, η προθεσμία για τη διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών ορίζεται σε δύο εβδομάδες. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδει Κανονισμό στον οποίο καθορίζονται οι περιπτώσεις που χρήζουν έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών. Τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών δεν περιορίζονται ούτε αίρονται πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία έχουν χορηγηθεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να περιορίζει ή να καταργεί τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών με αιτιολογημένη απόφαση της και μετά από καταβολή εύλογης αποζημίωσης, λόγω ανάκλησης δικαιώματος.

Ειδικά ραδιοδίκτυα

επεξεργασία

Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Προκειμένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων στους ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χώρους αερολιμένων απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να αποδίδει στην Υ.Π.Α. ποσοστό 60% από τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που εισπράττει. Προκειμένου περί ειδικών ραδιοδικτύων για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ), για να υπαχθούν σε καθεστώς Γενικής Άδειας απαιτείται προηγουμένως η έγκριση από τον οικείο νομάρχη του καταστατικού της ένωσης των κατόχων αδειών κυκλοφορίας ταξί. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης από τον νομάρχη, αυτή κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία και διαγράφει την ένωση από το Μητρώο Γενικών Αδειών. Οι κάτοχοι αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, των οποίων η χορήγηση έγινε από τις αρμόδιες διευθύνσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και οι οποίες είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε ισχύ, υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να γνωστοποιήσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τις εν λόγω άδειες ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο των Γενικών Αδειών.

Δικαιώματα διέλευσης

επεξεργασία

Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνον σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης των διοικούμενων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής υποδομής. Οι ανωτέρω διαδικασίες δύναται να διαφέρουν αναλόγως του αν ο αιτών παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή όχι. Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλες οι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιες αρχές υποχρεούνται: α) να ενημερώσουν την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τις διαδικασίες, που εφαρμόζουν, τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και μελέτες, β) να καθορίσουν την αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών και γ) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων σχετικά με το αντικείμενο, που τους ανατίθεται. Ανάλογη υποχρέωση έχουν οι ανωτέρω δημόσιες αρχές κάθε φορά, που τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τη λήψη των άνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να τα δημοσιεύει σε ειδική ιστοσελίδα. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17, ώστε να εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τις ειδικές διαδικασίες για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, και να εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και τους συναρμόδιους Υπουργούς, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες αυτές, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, η αρμόδια αρχή, ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από πάροχο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ή άλλως να απαντά αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας αίτησης στον ενδιαφερόμενο πάροχο εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από πάροχο μη δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά εξήντα ημέρες. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω σχετική προθεσμία, η άδεια πρόσβασης / διέλευσης τεκμαίρεται ότι αυτοδικαίως χορηγήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, το επίσημο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόμενο από εξώδικη δήλωση, που θα κοινοποιεί ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην αρμόδια δημόσια αρχή, σχετικά με την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του περί του γεγονότος αυτού, επέχουν θέση άδειας πρόσβασης - διέλευσης, η οποία θεωρείται ακολούθως από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας και των αρχαιολογικών τόπων. Κατά αποφάσεων των δημόσιων αρχών σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και περιορισμούς ή όρους αυτής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης. Με επιφύλαξη των διατάξεων, που αφορούν στη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, να συστήσουν περιορισμένη πραγματική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή και το υπέδαφος τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή και διέλευση ή και συντήρηση ή και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεων τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής κ.λπ. των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν μετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής να ενημερώνουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών, την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσδιορίζοντας τα συγκεκριμένα σημεία εντός του χώρου αρμοδιότητας τους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες εκσκαφής. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει να προβαίνει αμέσως σε δημοσίευση του εγγράφου της αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, σε χώρο εμφανή, εντός του καταστήματος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν να γνωστοποιούν αυτό στις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση. Κανένας φορέας από τους ανωτέρω δεν μπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις ίδιες περιοχές του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου εφόσον δεν προβαίνει στην ανωτέρω δήλωση εγκαίρως. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης προβαίνει σε ρύθμιση της διαδικασίας εκσκαφής κατά τρόπο διαφανή. Οι προθεσμίες του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση σε κάθε αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 4. Η αρχική έγκριση η οποία χορηγείται στον εκάστοτε δικαιούμενο φορέα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής. Στις περιπτώσεις που δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν πα- ράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας, που σχετίζεται με τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των ως άνω επιχειρήσεων. Πέραν της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού, με τα ανωτέρω, τέλους. Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

Συν-εγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

επεξεργασία

Όταν ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου ή κοινόχρηστου χώρου, υπέρ ή υπό αυτού, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά για τη λήψη μέτρων, προς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών για την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου αυτού Αν ένας πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στερείται πρόσβασης σε άλλες βιώσιμες δυνατότητες λόγω της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδομικών ή χωροταξικών στόχων του η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του, μπορεί να επιβάλει σε άλλο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών την υποχρέωση να προβαίνει σε από κοινού χρήση συγκεκριμένης ευκολίας ή ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συν-εγκατάστασης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εναλλακτικά δύναται να λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει το συντονισμό των δημόσιων έργων, που εκτελούνται στην περιοχή. Τα μέτρα για την από κοινού χρήση ευκολιών ή το συντονισμό δημόσιων έργων, επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται κατά την επόμενη παράγραφο. Στην υποχρέωση αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όροι για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση, η ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό για τη συνεγκατάσταση, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17. Με τον Κανονισμό καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση, προσδιορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεγκατάσταση από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, η οποία θα ενεργοποιείται αυτομάτως με την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση με τη συμφωνία της παραγράφου 1 κατόπιν προσφυγής, από οποιοδήποτε μέρος, εφαρμόζοντας και τις διατάξεις του άρθρου 18.

Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών

επεξεργασία

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ46 Α'). Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία: α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παρ. 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις, που προβλέπει η υπ' αριθ. 53571/3839/6.9.2000 (ΦΕΚ 1105 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. ετήσιο τέλος ύψους 200 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποδίδει εξ ολοκλήρου το ετήσιο αυτό τέλος στην Ε.Ε.Α.Ε.. Με κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών: α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων. β) Σε πυλώνες φωτισμού. γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από τον γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της κ.υ.α. 53571/3839/6.9.2000 ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της κ.υ.α. 53571/3839/6.9.2000 ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της παρ.2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νομιμότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώμα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδομικής άδειας. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, σύμφωνα με την παρ. 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 και κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι την εκδόση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'). Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολτάι- κών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και συνοδευτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.), που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω συστημάτων ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού, που καθορίζονται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεως της, εφαρμόζεται η υπ' αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή απόφαση "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά", η οποία ισχύει ως έχει με την επιφύλαξη των διατάξεων, όπως τροποποιείται με το άρθρο αυτό. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών, υποχρεούνται, εντός δύο μηνών από της υποβολής τους, να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του ανωτέρω διαστήματος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ανάκλησης της απάντησης ή άρνησης αποδοχής των δικαιολογητικών, ο κύριος της εγκατάστασης δικαιούται να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος κρίνει επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου. Αν ανακληθεί η απάντηση, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α'). Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου σύμφωνα με την περ. 1Θ' του άρθρου 1 του ν. 2944/2001 (ΦΕΚ 222 Α'), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσης της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκαση της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων προσφυγών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται, με έφεση, ενώπιον του Συμβουλί-ου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση προηγείται της χορήγησης άδειας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Περιβαλλοντική Μελέτη κατατίθεται από τον Κάτοχο του Σταθμού ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, που μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, στην οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), η οποία, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της καταθέσεως της, την αποστέλλει για γνωμοδότηση στην Ε.Ε.Α.Ε.. Η οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας αποφαίνεται περί της υποβληθείσης Μελέτης, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. και η σχετική απόφαση κοινοποιείται και στον αιτούντα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός έξι μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος, καθορίζεται το περιεχόμενο και εξειδικεύεται η ως άνω διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να εκδίδουν τις σχετικές εγκρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις για το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε., ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Για τους προϋφιστάμενους της ισχύος του παρόντος σταθμούς, οι οποίοι στερούνται Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή Περιβαλλοντικής Μελέτης ή Εκθεσης, κατά περίπτωση, στην Αρχή, που είναι η αρμόδια για την έκδοση της σχετικής έγκρισης, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων της παραγράφου 18, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 17. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους σταθμούς αυτούς, διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες πολεοδομικές εγκρίσεις. Για τους προϋφιστάμενους της ισχύος του παρόντος σταθμούς, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, απαιτείται η υποβολή στην Ε.Ε.Α.Ε. μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας, σύμφωνα με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, κατά τις παραγράφους 9 και 10 και η αδειοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ., εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους σταθμούς αυτούς διατηρούνται σε ισχύ οι χορηγηθείσες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές εγκρίσεις. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματος έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και αφορούν: α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών. β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. γ. Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ανατίθεται σε Οργανισμούς Τυποποίησης το έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου 61 ή τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173 Α'). Στην περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2801/ 2000, αντί της άδειας του οικείου Νομάρχη, απαιτείται η άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Δορυφόροι

επεξεργασία

Η διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, και των συσχετισμένων με αυτές ραδιοσυχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται από τους διαστημικούς σταθμούς, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η εκχώρηση των δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών γίνεται έναντι ανταλλάγματος, που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το είδος του διαγωνισμού που διενεργείται. Ο διαγωνισμός διενεργείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής.


Η λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε ραδιοσυχνότητας, που έχει εκχωρηθεί σε δορυφορικό σύστημα, το οποίο έχει δηλωθεί από την Ελλάδα στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και συναίνεση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία παρέχεται με ειδική πράξη του, υπό την προϋπόθεση, ότι ο αιτών έχει τη δυνατότητα ελέγχου της εκπομπής στο σύνολο των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων σταθμών, που χρησιμοποιούν την εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων του δορυφόρου, ως επίσης και την πληρωμή στο Ελληνικό Δημόσιο των δαπανών, που αντιστοιχούν στην εξέταση του φακέλου, που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών. Το ανωτέρω δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευσης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους χωρίς την έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ειδική πράξη της παραγράφου 3 τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εάν η λειτουργία και εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος αποδεικνύονται ασύμβατες με συμφωνίες διεθνούς συντονισμού μεταγενέστερες της πράξης αυτής. Εκείνος, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η ειδική πράξη της παραγράφου 3, οφείλει να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του δορυφορικού συστήματος, που έχουν δηλωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών, ως επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, τις συμφωνίες συντονισμού που έχουν συναφθεί με άλλα Κράτη - Μέλη της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών ή άλλους φορείς που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες ανακοινωμένες από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων συμφωνιών, που είναι μεταγενέστερες από την έκδοση της πράξης.

Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης

επεξεργασία

Νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται το δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης εφόσον: α) ελέγχονται από το Δημόσιο ή διαθέτουν ειδικά δικαιώματα και β) κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σημαντικό τμήμα της αγοράς παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και γ) εκμεταλλεύονται ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, που εγκατέστησαν βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να εκμεταλλεύονται δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης ιδρύοντας προς τούτο άλλα νομικά πρόσωπα ή συμμετέχοντας σε άλλα νομικά πρόσωπα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ελέγχει κατά πόσο υφίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην παροχή υποδομής και υπηρεσιών και ενημερώνει αναλόγως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατόπιν σχετικής αίτησης, αφού ληφθεί υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων να προστατεύουν τα επαγγελματικά τους απόρρητα.

Λογιστικός διαχωρισμός

επεξεργασία

Οι επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλες αγορές, πλην των αγορών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, οφείλουν: α) να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') και των αρχών της λογιστικής, για τις δραστηριότητες, που συνδέονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Στους λογαριασμούς αναφέρονται τα στοιχεία κόστους και εσόδων, η βάση υπολογισμού τους και η χρησιμοποιούμενη λεπτομερής μέθοδος απονομής τους, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατάστασης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και των διαρθρωτικών δαπανών, που συνδέονται με τις δραστηριότητες παροχής δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή β) να διαχωρίζουν διαρθρωτικά τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από δραστηριότητες τους που δεν έχουν σχέση με τα ανωτέρω. Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις δραστηριότητες, που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζουν και υποβάλλουν τις οικονομικές εκθέσεις τους, σε ανεξάρτητο ελεγκτή και τις δημοσιεύουν κατά την επόμενη παράγραφο, εκτός εάν υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή ωφελούνται από τα κριτήρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κοινοτικών λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων, ο τρόπος δημοσιότητας τους και ο λογιστικός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή υπηρεσίες επικοινωνιών, εφόσον δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των νόμων περί εταιρειών ή δεν ωφελούνται από τα κριτήρια των κοινοτικών λογιστικών κανόνων περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσματος

επεξεργασία

Ο στόχος της παρούσας απόφασης είναι να καθιερώσει ένα πλαίσιο πολιτικής για τη χρήση του ραδιοφάσματος , λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και κοινωνικές πτυχές της κοινοτικής πολιτικής, καθώς και εκτιμήσεις της ασφάλειας, δημόσιου συμφέροντος και της ελευθερίας της έκφρασης. Η απόφαση αποσκοπεί επίσης στη θέσπιση νομικού πλαισίου για να διασφαλίσει ότι εναρμονίζονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική του ραδιοφάσματος.Για την ανάπτυξη των τεχνικών μέτρων εφαρμογής που εμπίπτουν στο πλαίσιο των καθηκόντων της CERT , όπως η εναρμόνιση των κατανομών ραδιοσυχνοτήτων και της διαθεσιμότητας πληροφοριών, η επιτροπή εκδίδει εντολές προς την CERT, ορίζοντας το έργο που πρέπει να επιτελεσθεί και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Η επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθου 3 παράγραφος 2. Βάσει των εργασιών που ολοκληρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επιτροπή αποφασίζει κατά πόσο τα αποτελέσματα του έργου που έχει επιτελεσθεί σύμφωνα με τις εντολές, θα εφαρμόζονται στην κοινότητα και καθορίζει την προθεσμία για την υλοποίηση τους από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν η επιτροπή ή κράτος μέλος θεωρήσει ότι το έργο που επιτελείται βάση εντολής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο σε σχέση με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ή εάν τα αποτελέσματα της εντολής δεν είναι αποδεκτά, η επιτροπή δύναται να θεσπίζεει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της εντολής. Ο τελικός στόχος είναι η προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τη χρήση του φάσματος. Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μεταδίδονται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό. Πιο συγκεκριμένα, το ραδιοφάσμα περιλαμβάνει ραδιοκύματα με συχνότητες μεταξύ 9 kHz και 3000 GHz. Η παρούσα απόφαση διέπει κατά συνέπεια τη διάθεση του συνόλου των ραδιοφωνικών συχνοτήτων και ασύρματης επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των GSM, UMTS, κ.λπ.) στο βαθμό που υποστηρίζει την επίτευξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών ( CEPT ) είναι ένας οργανισμός διακυβερνητικού τεχνικής συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει σήμερα 46 ευρωπαϊκές χώρες .. Πραγματοποιεί μελέτες και τεχνικές εργασίες για να καθορίσει τις παραμέτρους που επιτρέπουν διαφορετικές εφαρμογές για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, χωρίς να προκαλούν παρεμβολές σε άλλες εφαρμογές.

Ρόλος της Επιτροπής

επεξεργασία

Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις εντολές που θα ισχύουν στην Κοινότητα και για την προθεσμία για την υλοποίησή τους από τα κράτη μέλη. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της εντολής που εκδίδεται προς την CEPT ή εάν κάποιο κράτος μέλος θεωρεί ότι το έργο που επιτελείται βάσει της εντολής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο ή εάν τα αποτελέσματα της εντολής θεωρείται αποδεκτή. Εάν είναι απαραίτητο, επί τη βάσει αιτιολογημένης αιτήσεως του οικείου κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει μεταβατικές περιόδους ή διακανονισμών καταμερισμού του ραδιοφάσματος σε ένα κράτος μέλος, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν θα καθυστερήσει αδικαιολόγητα την εφαρμογή ούτε θα προκαλέσει αδικαιολόγητες ανισότητες στην ανταγωνιστική ή κανονιστική κατάσταση μεταξύ των κρατών μελών.

Διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

επεξεργασία

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ραδιοσυχνοτήτων πίνακα κατανομής τους και πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις και τέλη που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, δημοσιεύονται. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, ωστόσο, αποκαλύπτουν πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, ιδίως πληροφορίες σχετικές με επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα κοστολογικά τους στοιχεία.

Σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

επεξεργασία

Η επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με το ραδιοφάσμα σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες ενδεχομένως θα είχαν αντίκτυπο στην υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετκά με κάθε δυσχέρεια η οποία ανακύπτει , de jure ή de facto, από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς κατά την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή υποβάλλει κατά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 και κατά περίπτωση δύναται να προτείνει μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της υλοποίησης των αρχών και στόχων της παρούσας απόφασης. Οσάκις ενδείκνυται, για την επίτευξη του στόχου ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 1, συμφωνούνται στόχοι κοινής πολιτικής για να εξασφαλίζεται κοινοτικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κοινότητας και των κρατών μελών βάσει των σχετικών διεθνών συμφωνιών.

Κοινοποίηση

επεξεργασία

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που απαιτείται για την επαλήθευση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Ιδίως, τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των εντολών.

Εμπιστευτικότητα

επεξεργασία

Τα κράτη μέλη δεν κοινολογούν πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, ιδίως πληροφορίες σχετικές με τις επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους που τις αφορούν.

Υποβολή εκθέσεων

επεξεργασία

Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καθώς και σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις που προβλέπονται.

Εφαρμογή

επεξεργασία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και όλων των μέτρων που απορρέουν από αυτή. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Η απόφαση ακολουθεί πολλές άλλες συγκεκριμένες κοινοτικές πρωτοβουλίες, ιδίως όσον αφορά 2 ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας (οδηγία GSM), ασύρματων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών (DECT οδηγία) και 3 ης γενιάς κινητών τηλεφωνικών υπηρεσιών - UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Οι ραδιοσυχνότητες που χορηγούνται από διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα η "Παγκόσμια Συνέδρια Ραδιοεπικοινωνιών(WRC)", "της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών(ITU)" και, στην Ευρώπη, από την "Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT)". Μέσω αυτής της απόφασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στον τομέα αυτό στο πλαίσιο της συνθήκης ΕΚ. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί παράλληλα ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που εκδόθηκε το 2002 περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά, ορισμένες πτυχές που αφορούν τη διαχείριση του ραδιοφάσματος στο πεδίο εφαρμογής τους.

Το πλαίσιο της ΕΕ για την πολιτική ράδιο-φάσματος

επεξεργασία

Στην ΕΕ, τα κράτη μέλη συντονίζουν φάσμα προσεγγίσεων διαχείρισης τους σε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη της εσωτερικής αγοράς για ασύρματες υπηρεσίες και την προώθηση της καινοτομίας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και άλλους τομείς. Θα εναρμόνιση των συνθηκών πρόσβασης του ράδιο-φάσματος σε κοινοτικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση του ράδιο-φάσματος ή να επιτρέψει τη δια-λειτουργικότητα του εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών επικοινωνιών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του ράδιο-φάσματος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ράδιο-φάσμα μέσω της μεγαλύτερης ευελιξίας στις συνθήκες χρήσης. Οι τέσσερις κύριοι τομείς δραστηριότητας:

Ο γενικός στόχος της πολιτικής για το ραδιοφάσμα της ΕΕ είναι να υποστηρίξει την εσωτερική αγορά στις ασύρματες υπηρεσίες και τον εξοπλισμό και την προώθηση της καινοτομίας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και άλλους τομείς. Αυτό αφορά τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας:

 • Ο προσδιορισμός των αναγκών για το συντονισμό του ραδιοφάσματος σε κοινοτικό επίπεδο - συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της ΕΕ που εξαρτώνται από το ραδιοφάσμα, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι μεταφορές και η έρευνα.
 • Αναλαμβάνοντας την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε επιμέρους ζώνες σε όλη την Ευρώπη, όπου είναι απαραίτητο.
 • Η καθιέρωση των προτεραιοτήτων πολιτικής σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων αιτημάτων για τη χρήση του ραδιοφάσματος.
 • Ρύθμιση του κανονιστικού περιβάλλοντος για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, με στόχο την ευκολότερη και πιο ευέλικτη πρόσβαση από δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες.

Καθήκοντα και Προκλήσεις

επεξεργασία

Η κατανομή και η διαχείριση του ράδιο-φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται από τις εθνικές διοικήσεις ως ράδιο-φάσματος παραμένει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη διαχείριση του ράδιο-φάσματος άμεσα, καθήκον της είναι να διασφαλίσει ότι η χρήση και τη διαχείριση του ράδιο-φάσματος στην ΕΕ λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε κοινοτικό επίπεδο.

Με βάση το φάσμα του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPP), το οποίο καθορίζει τους βασικούς στόχους της πολιτικής και δημιουργεί τις γενικές αρχές για τη διαχείριση του ράδιο-φάσματος στην εσωτερική αγορά, η πρόκληση για την πολιτική ράδιο-φάσματος της ΕΕ είναι να αντιμετωπίσει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στις κοινωνικές, των καταναλωτών και της βιομηχανίας των αναγκών σε πανευρωπαϊκή βάση. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ, καθώς και την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος. Απαντώντας στην πρόκληση αυτή απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την ΕΕ-επίπεδο.

Πολιτική ραδιοφάσματος αποφάσεων στην ΕΕ

επεξεργασία

Ένα πλαίσιο για την πολιτική ράδιο-φάσματος στην ΕΕ, ξεκίνησε από το κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως από την απόφαση για το ράδιο-φάσμα (676/2002/ΕΚ). Η απόφαση για το ράδιο-φάσμα καθορίζει τα εργαλεία πολιτικής και κανονιστικού να εξασφαλίζεται ο συντονισμός των προσεγγίσεων πολιτικής και εναρμονισμένων όρων για τη διάθεση και αποδοτική χρήση του ράδιο-φάσματος για την εσωτερική αγορά. Πολιτική συμβουλές, υποστήριξη και διαβούλευση Η απόφαση για το ράδιο-φάσμα επιτρέπει στην Επιτροπή να θεσπίσει εκτελεστικά απόφαση για την εναρμόνιση των τεχνικών όρων όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ράδιο-φάσματος για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εντολές προς την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) για την παρασκευή των εν λόγω τεχνικών μέτρων εφαρμογής. Για να επικουρεί την Επιτροπή, δύο συμπληρωματικούς φορείς που συστάθηκαν μετά την απόφαση για το ράδιο-φάσμα, το 2002, για να διευκολύνει τη διαβούλευση και να αναπτύξει και να υποστηρίξει μια πολιτική της ΕΕ Radio Spectrum:

 • Η ομάδα πολιτικής ράδιο-φάσματος (RSPG) είναι μια ομάδα υψηλού επιπέδου εθνικών κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν την Επιτροπή αναπτύσσει γενική πολιτική ράδιο-φάσματος σε κοινοτικό επίπεδο.
 • Η Επιτροπή Ράδιο-φάσματος (RSC) είναι μια επιτροπή βάσει του κανονισμού 182/2011/EU η οποία επικουρεί την Επιτροπή στην ανάπτυξη τεχνικών μέτρων εφαρμογής για την εξασφάλιση εναρμονισμένων όρων σε όλη την Ευρώπη για τη διάθεση και αποδοτική χρήση του ράδιο-φάσματος.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει συστήσει διϋπηρεσιακή ομάδα ράδιο-φάσματος (SIG), η οποία παρέχει συντονισμού μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής (DGs), τα οποία έχουν την ευθύνη για το ευρύ φάσμα των άλλων πολιτικών της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεαστούν από την πολιτική κατανομής του ράδιο-φάσματος (π.χ. σε μεταφορών, της έρευνας, της αεροδιαστημικής, περιβάλλον, πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα).

Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος

επεξεργασία

Η ομάδα πολιτικής ραδιοφάσματος είναι ένα υψηλού επιπέδου συμβουλευτική ομάδα που επικουρεί την Επιτροπή στην ανάπτυξη της πολιτικής ραδιοφάσματος στην Κοινότητα. Τα μέλη του είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η ομάδα πολιτικής ράδιο-φάσματος (RSPG) ιδρύθηκε με την απόφαση της Επιτροπής 2002/622/ΕΚ ως μία από τις δράσεις μετά την έκδοση της απόφασης 676/2002/EΚ για Radio . Το 2009, η αποστολή της RSPG έχει επεκταθεί ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (απόφαση της Επιτροπής 2009/978/EU). Τα μέλη της ομάδας είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών και της Επιτροπής. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των χωρών του ΕΟΧ, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) παρίστανται ως παρατηρητές.

Ο ρόλος του RSPG

επεξεργασία

Η RSPG συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πολιτικής για το ράδιο-φάσμα στην Κοινότητα, που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις τεχνικές παραμέτρους, αλλά και τα οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, στρατηγικά, υγείας και κοινωνικά θέματα. Η υψηλού επιπέδου συμβουλευτική ομάδα εξετάζει επίσης τις διάφορες, δυνητικά αντικρουόμενες ανάγκες των χρηστών του ράδιο-φάσματος, με στόχο να εξασφαλίζεται μια δίκαιη, χωρίς διακρίσεις και αναλογικής ισορροπία. Σύμφωνα με τη νέα εντολή, η RSPG μπορεί επίσης να ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και / ή το Συμβούλιο, εκτός από την Επιτροπή, να εκφέρει γνώμη ή να γράψει μια έκθεση για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής ράδιο-φάσματος σχετικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η RSPG υιοθετεί απόψεις, οι οποίες έχουν σκοπό να επικουρεί και να συμβουλεύει την Επιτροπή σε θέματα πολιτικής ράδιο-φάσματος, συντονισμού των πολιτικών προσεγγίσεων και, κατά περίπτωση, εναρμόνισης όρων όσον αφορά τη διάθεση και αποδοτική χρήση του ράδιο-φάσματος που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Κοιτώντας προς το μέλλον

επεξεργασία

Η RSPG συμβουλεύει εκτενώς και με προσανατολισμό προς το μέλλον για τις τεχνολογικές, αγοράς και κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι μεταφορές και η έρευνα και ανάπτυξη. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες του ραδιοφάσματος, τόσο εμπορικά όσο και μη εμπορικά, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.

Οι τρέχουσες δραστηριότητες και τα παραδοτέα του Ομίλου δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της RSPG.

Διαχείριση και παρακολούθηση του ράδιο-φάσματος στην ΕΕ

επεξεργασία

Η κατανομή και η διαχείριση του ράδιο-φάσματος στην Ευρώπη χορηγείται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι εν λόγω αρχές να συνεργαστούν μέσα σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο που δημιουργείται μέσα από διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτικής.

Διαχειρίζοντας την χρήση του ράδιο-φάσματος

επεξεργασία

Υπάρχουν τρεις βασικές ρόλοι στη διαχείριση του ράδιο-φάσματος:

 • Σχεδιασμός κατανομής του ράδιο-φάσματος
 • Καθιέρωση τεχνικών όρων για τη χρήση του ράδιο-φάσματος
 • Εκχώρηση του ράδιο-φάσματος για τους χρήστες

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για το ράδιο-φάσμα, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς, καθορίζει το πλαίσιο και τα όρια για το «πώς, τι και πότε» της διαχείρισης του ράδιο-φάσματος στην Ευρώπη σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ. Αυτό εξασφαλίζει ότι η χρήση του ράδιο-φάσματος συντονίζεται σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και ότι η ρύθμισή της είναι κατάλληλες και σχετικές με τις τεχνικές και κοινωνικές προκλήσεις και τις απαιτήσεις του σήμερα.


Κατανόμηση και εκχώρησης ράδιο-φάσματος

επεξεργασία

Ο σχεδιασμός και η εκχώρηση ράδιο-φάσματος για τους χρήστες είναι η ευθύνη των κρατών μελών μέσω των κατάλληλων εθνικών αρχών τους. Οι διαδικασίες αυτές υπόκεινται επίσης με τους κοινούς κανόνες της ΕΕ για την ενιαία αγορά, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες ράδιο-φάσματος.

Για τους σκοπούς του σχεδιασμού, το φάσμα χωρίζεται σε ζώνες και τα κανάλια που έχουν διαφορετικά μεγέθη και το εύρος ζώνης. Σε γενικές γραμμές, χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων έχουν μικρότερη ικανότητα εύρους ζώνης από τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων μπορούν να μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες. Αντίθετα, χαμηλότερες ζώνες συχνοτήτων έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια. Αυτοί οι τύποι των χαρακτηριστικών προσδιορίζουν την καταλληλότητα των περιοχών συχνοτήτων για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Πώς το φάσμα κατανέμεται μεταξύ των διαφόρων χρήσεων (κατανομή) και το πώς και σε ποιον δίνονται άδειες για τη χρήση των καναλιών ή μπλοκ φάσματος (εκχώρηση) οργανώνεται και διοικείται από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους οργανισμούς. Η επιλογή της διαδικασίας, όπως διαγωνισμού για τις άδειες, αποφασίζεται επίσης από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Διαχείριση του ράδιο-φάσματος

επεξεργασία

Λαμβάνοντας υπόψη τον συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κράτη μέλη της ΕΕ διαχειρίζονται το ράδιο-φάσμα στις εθνικές τους ευθύνες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία επίπεδο. Οι εθνικές αρχές που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Ράδιο-φάσματος (RSC) και της ΕΕ τεχνικά μέτρα εναρμόνισης που θεσπίζονται βάσει του έργου έγινε από την προετοιμασία της CEPT.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τακτικά την κατάσταση της εθνικής εφαρμογής των μέτρων της ΕΕ ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες, όπως για τις κατανομές συχνοτήτων. Παροχή πληροφοριών από τα κράτη μέλη αποτελεί σαφή νομική υποχρέωση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή είναι στη διάθεση του κοινού για την ορθή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.


Παραπομπές

επεξεργασία
 1. "http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/"
 2. "http://www.yme.gr/imagebank/articles/rtcl517_6_1144748727.pdf"
 3. "http://www.cept.org/"
 4. "http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx"
 5. "http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/radiofrequencies/l24218a_en.htm"
 6. "http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/nomoi/N3431.pdf"