Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Μέρος ΙΙ/Πρόλογος

Η παρούσα πτυχιακη εργασία παρουσιάζει ένα Βικιβιβλίο (Wikibook) για το μάθημα της Τεχνικής Νομοθεσίας του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. [1] του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας.

Υπεύθυνος για την επίβλεψη της πορείας του βικιβιβλίου και τον συντονισμό της παραδοθείσα εργασίας ήταν ο καθηγητής Εφαρμογών Δρ. Βασίλειος Βλάχος.

Το παρόν βικιβιβλίο στηρίχθηκε, κατά βάση στην ύλη του μαθήματος, όπως αυτή διδάσκεται κατά τις παραδόσεις.Το κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει σύντομη ιστορική αναδρομή,όπου κρίθηκε απαραίτητο, στοιχεία και περιγραφές αναφορικά με το εκάστοτε θέμα, ανάλυση ορισμών, φράσεις - κλειδιά, παραδείγματα, όπου βοηθούν να κατανοηθεί περισσότερο το θέμα του κεφαλαίου.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία,εξηγώντας λέξεις - κλειδιά ,οι οποίες θα προσφέρουν πιο σφαιρικές γνώσεις του μαθήματος.

Γράφονται κάποια συμπερασματικά σχόλια,ως περίληψη του κεφαλαίου σε θέματα που αξίζει να εστιάσει κανείς.

Τέλος,δίνονται προτεινόμενες ασκήσεις,οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω έρευνα και μελέτη και στην παρουσίαση τους από φοιτητές στις διαλέξεις του μαθήματος.