Οδηγός χρήσης του Debian/Κατάλογοι και αρχεία ρυθμίσεων

Βασικοί κατάλογοι επεξεργασία


 • /var Μεταβλητά (variable) αρχεία που το περιεχόμενό του αναμένουμε ότι θα αλλάζει συνεχώς κατά τη λειτουργία του συστήματος . Εδω υπάρχουν ημερολόγια, spools, προσωρινά emails κτλ. Μερικές φορές είναι ξεχωριστή διαμέριση
  • /var/cache
   • /var/cache/apt/archives Περιέχει πακέτα deb που έχετε εγκαταστήσει στο σύστημά σας
  • /var/log (Κατάλογος που περιέχει ημερολόγια καταγραφής σφαλμάτων και λοιπών πληροφοριών διεργασιών , εξυπηρετητών)
   • /var/log/cups . Ημερολόγια πρόσβασης και σφαλμώτων του εξυπηρετητή εκτύπωσης cupsd.
   • /var/log/wtmp αρχείο σε συστήματα τύπου unix που καταγράφει όλες τις συνδέσεις(logins) μας και αποσυνδέσεις(logouts) στο σύστημα. Είναι ορισμένο και στην πρότυπη ιεραρχία συστήματος στην οποία βασίζεται και το ευρύτερο LSB πρότυπο. Για να δούμε τα περιεχόμενα του χρειαζόμαστε τα προγράμματα ac,dump-utmp του πακέτου acct καθώς και με την εντολή last
   • /var/log/btmp .Περιέχει πληροφορίες για την τελευταία ανεπιτυχή είσοδο. Μη αναγνώσιμο αρχείο . Διαβάζεται από το πρόγραμμα lastb
   • /var/log/faillog Αποτελεί είσοδο για το πρόγραμμα faillog που θα μας εμφανήσει την τελευταία ανεπιτυχή είσοδο .
   • /var/log/lastlog Αποτελεί είσοδο για το πρόγραμμα lastlog που θα μας εμφανήσει την τελευταία είσοδο κάθε χρήστη.
  • /var/lib/ Πληροφορίες κατάστασης. Δεδομένα που τροποποιούνται από τα προγράμματα καθώς εκτελούνται πχ βάσεις δεδομένων, μεταδεδομένα συστήματος διαχείρισης πακέτων κτλ.
  • /var/lock/ Αρχεία κλειδώματος πόρων που χρησιμοποιούνται.
  • /var/mail/ Οι γραμματοθυρίδες των χρηστών
  • /var/run/ Πληροφορίες για το τρέχων σύστημα ,πχ συνδεδεμένοι χρήστες, και υπηρεσίες που εκτελούνται.
  • /var/spool/ Κατάλογος που περιέχει εργασίες που περιμένουν να πάρουν σειρά για εκτέλεση. Τυπικό παράδειγμα οι εργασίες προς εκτύπωση.
  • /var/tmp/ Προσωρινά αρχεία που διατηρούνται ανάμεσα σε επανεκκινήσεις , συνεπώς δεν πρέπει να διαγράφονται από σενάρια στην εκκίνηση σε αντίθεση πχ με τον /tmp.
  • /var/run/ Δεδομένα σχετικά με τρέχουσες διεργασίες
   • /var/run/utmp αρχείο σε συστήματα τύπου unix που καταγράφει όλες τις τρέχουσες συνδέσεις(logins) μας και αποσυνδέσεις(logouts) στο σύστημα. Είναι ορισμένο και στην πρότυπη ιεραρχία συστήματος στην οποία βασίζεται και το ευρύτερο LSB πρότυπο. Για να δούμε τα περιεχόμενα του χρειαζόμαστε τα προγράμματα ac,dump-utmp του πακέτου acct.


 • /usr/
  • /usr/share/info/ Κατάλογος που περιέχει αρχεία τεκμηρίωσης σε μορφή info τα οποία μπορείτε να εξετάσετε με το ομόνυμο πρόγραμμα. Αυτού του τύπου η τεκμηρίωση χρησιμοποιείτε συνήθως σε λογισμικά του εγχειρήματος GNU.
  • /usr/share/gnome/default.session Αρχείο προεπιλεγμένης συνεδρίας. Εδώ αποθηκεύονται οι λεπτομέρειες της προεπιλεγμένης συνεδρίας.
 • $HOME/.gnome2/session Αρχείο συνεδρίας χρήστη. Όταν ο χρήστης τροποποιεί τη συνεδρία, οι σχετικές λεπτομέρειες αποθηκεύονται εδώ
 • $HOME/.local/share/trash Κατάλογος απορριμάτων στο gnome


Αρχεία ρυθμίσεων επεξεργασία

 • /etc/fstab Το αρχείο αυτό περιέχει μια λίστα με μία καταχώρηση ανά σύστημα

αρχείων που θα φορτωθεί κατά την εκκίνηση του συστήματος

 [user@localhost test]$ less /etc/fstab
 # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
 proc      /proc      proc  defaults    0    0
 /dev/sda2    /        ext3  defaults,errors=remount-ro 0    1
 /dev/sda5    /home      ext3  defaults    0    2
 /dev/sda4    none      swap  sw       0    0
 /dev/hda    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto   0    0
 /dev/sda1    /mnt/windowsXP ntfs  defaults    0    0
 • /etc/apt/sources.list Το αρχείο αυτό χρησιμοποιείται από προγράμματα διαχείρισης πακέτων debian π.χ synaptic , apt-get κτλ και περιέχει διευθύνσεις καθρεπτισμών(αντίγραφα) του debian ή τοπικά μέσα αποθήκευσης που περιέχουν συλλογές από πακέτα.
$ less /etc/apt/sources.list
deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
 • var/cache/apt/archives/ Κατάλπγπς αποθετήριο των πακέτων που εγκαταστάθηκαν στο σύστημά μας.
 • $HOME/.bashrc
 • $HOME/.profile
 • /etc/inittab Το αρχείο αυτό περιγράφει ποιές διεργασίες ξεκινάνε στην εκκίνηση του υπολογιστή και κατά την κανονική του λειτουργία. Η διεργασία init που είναι η πρώτη διεργασία που εκτελείται όταν ξεκινά το σύστημα , θα διαβάσει αυτό το αρχείο και ανάλογα θα ξεκινήσει μια ομάδα διεργασιών.
 # The default runlevel.
 id:2:initdefault:
 # Boot-time system configuration/initialization script.
 # This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
 si::sysinit:/etc/init.d/rcS
 # What to do in single-user mode.
 ~~:S:wait:/sbin/sulogin
 # /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
 # of runlevel.
 #
 # Runlevel 0 is halt.
 # Runlevel 1 is single-user.
 # Runlevels 2-5 are multi-user.
 # Runlevel 6 is reboot.
 l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
 l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
 l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
 l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
 l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
 l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
 l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
 ....
 ....
 • /var/log χρήσιμος κατάλογος που περιέχει αρχεία που καταγράφουν ειδοποιήσεις και μηνύματα λάθους κτλ. Πολύ χρήσιμη εντολή για εξερεύνηση των αρχείων καταγραφής είναι η tail -n αριθμός_γραμμών όνομα_αρχείου

Σύνδεσμοι επεξεργασία