Οδηγός χρήσης του Debian/Γραμμή εντολών και βασικά εργαλεία unix

Εντολές συστήματος αρχείων επεξεργασία

 • ls
 • find
 • cd
 • mkdir
 • man
 • pwd
 • set
 • grep Mε αυτήν την εντολή μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση αλφαρηθμητικών σε αρχεία. Η συνταξή της είναι grep [επιλογές] έκφραση-αναζήτησης [αρχείο ...]. Το grep ψάχνει να βρεί γραμμές στα δωθέντα ορίσματα-αρχεία που ταιριάζουν με την δωθέν έκφραση-αναζήτησης και στην προκαθορισμένη του λειτουργία εμφανίζει τις γραμμές αυτές, Χρήσιμες επιλογές:
  • --color . Το αλφαρηθμητικό που ταιριάζει εμφανίζεται χρωματισμένο.
  • -n ή --line-number Προσθέτει σαν πρόθεμα σε κάθε γραμμή τον αριθμό της στο αρχείο προέλευσής της.
  • -R ή -r ή --recursive. Διαβάζει όλα τα αρχεία ενός καταλόγου αναδρομικά
  • -i ή --ignore-case . Η αναζήτηση γίνεται θεωρώντας μικρά και κεφαλαία γράμματα ισοδύναμα,
  • -C ή --context=ΑΡΙΘΜ . Τυπώνει ΑΡΙΘΜ γραμμές συμφραζομένων (πριν και μετά) της γραμμής που περιέχει το αλφαρηθμητικό που ταιριάζει στην αναζήτησή μας.
  • -v ή --invert-match Αντιστρέφει το αποτέλεσμα εμφανίζοντας τις γραμμές που δεν ταιριάζουν στην αναζήτησή μας.


 • touch
 • chmod
 $cd ~  ; mkdir foo 
 $chmod 700 .foo/
 $ ls -ald .foo/ 
   drwx------ 2 chomwitt chomwitt 4096 Apr 17 10:49 .foo/
 $touch foo
  -rw-r--r-- 1 chomwitt chomwitt 0 2008-04-16 23:04 foo
 $chmod 644 foo
 $ls -al foo
  -rw-r--r-- 1 chomwitt chomwitt 0 2008-04-16 23:04 foo


 • rm Με αυτήν την εντολή μπορούμε να διαγράφουμε αρχεία και καταλόγους (εφόσον είμαστε οι ιδιοκτήτες τους).Η σύνταξή της είναι rm [επιλογή] .. αρχείο .Σημαντικές επιλογές :
  • -R , r , --recursive . Και οι τρεις αυτές επιογές είναι ισοδύναμες και έχουν σαν αποτέλεσμα να διαγραφεί αναδρομικά ένας κατάλογος και όλα τα περιεχόμενα του. Μια δυνατότητα πολύ επικίνδυνη που θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Η προκαθορισμένη λειτουργία της εντολής είναι να μην αφαιρεί καταλόγους, οπότε αυτή η επιλογή μας βοηθάει και σ'αυτό.
  • -f ,--force και -i, --interactive . Παραθέτουμε αύτες τις δυο επιλογές μαζί γιατί είναι συμπληρωματικές. Δηλαδή με την επιλογή -f η εντολή σβήνει όλα τα αρχεία που προσδιορίσαμε άμμεσα, ενώ με την επιλογή --i το πρόγραμμα μας ρωτάει πριν από κάθε διαγραφή ώστε να αποφευχθούν τυχών λάθη.
Άσκηση 
 Ποιά είναι η διαφορά των εκφράσεων αναζήτησης που χρησιμοποιούνται στα grep , find ;
 Συνοπτική απάντηση : Είναι η διαφορά ανάμεσα σε globbing και κανονικές εκφράσεις (RE- Regular Expressions)
 Στην προκαθορισμένη λειτουργία του find δίνουμε εκφράσεις αναζήτης που που περιέχουν χαρακτήρες 
που έχουν σημασία για το κέλυφος όπως '*c' ενώ στην προκαθορισμένη 
λειτουργία του grep μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανονικές εκφράσεις.
Διαβάστε για το globbing
wild cards
Άσκηση
 Θέλουμε σε έναν κατάλογο να αλλάξουμε όλα τα αρχεία του σε άδεια 600 και όλους τους υπόκαταλόγους του
 σε άδεια 700 . Θεωρούμε ότι ο κατάλογος έχει μια πολύπλοκη δομή υποκαταλόγων και ότι δεν είναι 
 εφικτό να αλλάξουμε ένα ένα τα αρχεία.

Εντολές διαχείρισης χρηστών επεξεργασία

 • adduser
 • deluser
 • addgroup
 • delgroup

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η προκαθορισμένη λειτουργία του users and groups γραφικού βοηθήματος του gnome είναι να μην σβήνει τον κατάλογο του χρήστη για λόγους ασφαλείας. Αν θέλετε να τον σβήσετε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδική επιλογή της εντολής deluser της γραμμής εντολών deluser --remove-home.