• διακομιστής-εξυπηρετήτης (server)
 • κατάλογος ρίζα εγγράφων (Document root) : κατάλογος στον οποίο τοποθετούμε όλα τα αρχεία που θα είναι προσβάσιμα στους πελάτες του www διακομιστή μας. Το κομμάτι μονοπάτι του url (μετά το όνομα του υπολογιστή) προστίθεται στο πλήρες όνομα του καταλόγου ρίζας εγγράφων για να μας δώσει το πλήρες όνομα του ζητούμενου από τον πελάτη αρχείο.
 • κατάλογος ρίζα εξυπηρετητή (Server directory root) : κατάλογος όπου βρίσκονται σημαντικά αρχεία του www διακομιστή όπως ημερολόγια, αρχεία καταγραφής λαθών κτλ
 • Apache
 • domain name Το όνομα που έχει ένας εξυπηρετητής στο διαδίκτυο
 • hostname όνομα εξυπηρετητή υπολογιστή
 • HTTP
 • httpd
 • MySQL
 • SQL
 • GCI
 • mysqli
 • mysql
 • Secure Shell (ssh) Ασφαλές κέλυφος . Πρωτόκολλο δικτύου που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία ανάμεσα από δύσ απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα.
 • URL (Uniform Resource Locator) Ομοιόμορφος Εντοπιστής Πόρου (υποσύνο του URI)
 • URI (Uniform Resource Identifier) Ομοιόμορφο Αναγνωριστικό Πόρου
 • VPS (Virtual Private Server) - Εικονικός ιδιωτικός εξυπηρετητής. Μια από τις βασικές δυνατότητες δημιουργίας εξυπηρετητή του παγκόσμιου ιστού είναι να νοικιάσουμε έναν εικονικό απομακρυσμένο εξυπηρετητή.