Δίνωντας uri about:config μπορείτε να δείτε τις επεκτάσεις που είναι εγκατεστημένες.