Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα του Βιβλίου

Συμβουλή Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι υπερβολικά σύντομο για να καλύψει το θέμα που περιγράφεται στον τίτλο της. Αν θέλετε μπορείτε να την επεκτείνετε.


Περίληψη

επεξεργασία

Η αξιολόγηση Leasing είναι ένα θέμα που έχει καταρτίσει σημαντικό ενδιαφέρον των οικονομικών κύκλων για πολλά χρόνια.Οι παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, όμως, όλοι μοιράζονται ό, τι φαίνεται να είναι μια άγραφη προϋπόθεση: δηλαδή, ότι η αξιολόγηση μίσθωσης εμφανίζεται λογικά πριν από την έναρξη της σχέσης μίσθωσης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξαλειφθεί αυτή η προϋπόθεση, προκειμένου να λάβει σε εξέλιξη προσέγγιση για την αξιολόγηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τόσο τα πραγματικά στοιχεία (η αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου) και οι χρηματοοικονομικές πτυχές της μίσθωσης (επιτόκια της αγοράς). Η τιμή leasing προκύπτει από τη λήψη του αθροίσματος: το πλεονέκτημα που προσέφερε η χρηματοδοτική μίσθωση, σε σύγκριση με την ενδεχόμενη αγορά του περιουσιακού στοιχείου στην αγορά ‘spot’ Και την απόδοση προστιθέμενης αξίας που παρέχονται από τη χρηματοδοτική μίσθωση, σε σύγκριση με εναλλακτικές επενδύσεις. Ο συγγραφεας διαπιστώνει ότι σε μια εν-εξέλιξη προσέγγιση επιτρέπεται η μέτρηση της αξίας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ακόμη και αν ο εκμισθωτής και ο μισθωτής έχουν ήδη αποφασίσει να ξεκινήσουν τη σχέση μίσθωσης. Η προσέγγιση αυτή καλείται όταν για ένα από τα μέρη (ο εκμισθωτής ή ο μισθωτής) αντικαθίσταται, καθώς και σε περιπτώσεις όπου παθολογικές καταστάσεις που οδηγούν στη διακοπή της σχέσης, καθώς και περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η διεξαγωγή εκτιμήσεων για λογιστικούς σκοπούς. Η ανάγκη για την αξιολόγηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης από την άποψη των διαφόρων συστατικών στοιχείων της (πραγματικής και οικονομικής) προκύπτει επίσης από τις οδηγίες που περιέχονται στο IAS17 σχετικά με χρηματοδοτική μίσθωση.


Carretta A., Nicolini G., (2009) "Pricing the lease during the contract: an in-progress approach to lease evaluation", Managerial Finance, 35 (10), pp.841 - 859