Οδηγός χρήσης pidgin/Υπηρεσίες και επεκτάσεις

Υπηρεσίες και επεκτάσεις επεξεργασία

Το XMPP σαν επεκτάσιμο πρωτόκολλο άμμεσης επικοινωνίας και παρουσίας μπορεί να επεκταθεί πέρα από τον πυρήνα του απο αποτελείται από τα παρακάτω κυρίως πρότυπα: RFC 3920 XMPP Core XML streams, SASL, TLS, stringprep profiles, stanza semantics RFC 3921 XMPP IM XMPP basic instant messaging and presence RFC 3922 XMPP CPIM Mapping XMPP to the IETF's CPIM specifications Gateways to Other IM Services

Τα πρωτόκολλα αυτά και οι προδιαγραφές τους ονομάζονται XMPP Extension Protocols ή XEPs.


Πύλες επεξεργασία

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν Jabber/XMPP πελάτη για να μιλήσουμε με άτομα χρήστες άλλων δικτύων (πχ MSN,Yahoo,...κτλ) ακόμα και αν ο πελάτης μας δεν υποστήριζε παρά μόνο ένα δίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας εξυπηρετητές XMPP που διαθέτουν πύλες (gateway/transport service) προς το δίκτυο που θέλεις να μιλήσεις. Αυτό διαφέρει από την περίπτωση που ένας πελάτης πχ υποστηρίζει πολλά δίκτυα αφού στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες των λογαριασμών μας στα άλλα δίκτυα αποθηκεύονται τοπικά στον πελάτη μας ενώ στην περίπτωση της πύλης οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν στον εξυπηρετητή και θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμμεσα (εα) με το δίκτυο της πύλης ακόμα και ο πελάτης μας δεν υποστηρίζει παρά μόνο το XMPP δίκτυο. Αυτό εισάγει και έναν παράγοντα ανασφάλειας αν τυχών κάνουμε λάθος και χρησιμοποιήσουμε ευαίσθητο κωδικό(που χρησιμοποιούμε πχ και σε δικτυακή τράπεζα).