Μαθαίνοντας τον Emacs/Ενδεικτική λίστα Πακέτων

rainbow-mode.el

rainbow-mode είναι ελλάσων mode που εμφανιζει συμβολοσειρές που αναπαριστούν χρώμα με το χρώμα αυτό.