Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα του Βιβλίου

Συμβουλή Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι υπερβολικά σύντομο για να καλύψει το θέμα που περιγράφεται στον τίτλο της. Αν θέλετε μπορείτε να την επεκτείνετε.


Περίληψη

επεξεργασία

Για την πλειοψηφία των ελληνικών νησιών, οι υδάτινοι πόροι περιορίζονται αρκετά, περιορίζοντας την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανάγκες πόσιμου νερού, περισσότερα από 2.500.000 m από καθαρό νερό μεταφέρεται κάθε χρόνο σε αυτά τα νησιά με κόστος που πλησιάζει την τιμή των 7 / m3[ασαφές]. Από την άλλη πλευρά, το τελικό κόστος του τοπικά παραγόμενου νερού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με βάση μονάδες αφαλάτωσης αναμένεται να είναι αρκετά χαμηλότερο από την τιμή αυτή. Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την οικονομική βιωσιμότητα πολλών διαμορφώσεων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης εκπρόσωπος με βάση τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους[ασαφές]. Με την προτεινόμενη ανάλυση όλες οι παράμετροι του κόστους του προβλήματος λαμβάνονται υπόψη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους του κεφαλαίου του εργοστασίου αφαλάτωσης, το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας, το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας, την τοπική οικονομία ετήσιο δείκτη κόστους του κεφαλαίου και το αντίστοιχο ποσοστό του πληθωρισμού. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον υπολογισμό σίγουρα υποστηρίζουν την αξιοποίηση των ΑΠΕ με βάση μονάδες αφαλάτωσης ως την πιο ελπιδοφόρα και βιώσιμη μέθοδο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για καθαρό πόσιμο νερό των μικρών και μεσαίου μεγέθους ελληνικών νησιών με ελάχιστο κόστος, χωρίς να παραβλέπονται τα σημαντικά περιβαλλοντικά και μακρο-οικονομικά οφέλη.

  • Kavadias K.A., Kaldellis J.K., Kondili E.,(2004), «Renewable energy desalination plants for the Greek islands—technical and economic considerations», Desalination, 170(2), σελ. 187-203