Η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στην εξέλιξη των επιχειρήσεων

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα του Βιβλίου

Εισαγωγή

επεξεργασία

Κάποτε η έλλειψη των µέσων έκανε πολύ δύσκολη και συχνά αδύνατη την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Σήµερα η ποσότητα και η ευκολία των τεχνολογικών επικοινωνιακών µέσων, βαίνουν συνεχώς αντίστροφα ανάλογα µε τη ποιότητα, την ουσία, την ανθρωπιά της επικοινωνίας.

Είναι αρκετό να ρίξουµε µια µατιά γύρω µας για να διαπιστώσουµε, πόσο έντονη είναι η απουσία της πραγµατικής επικοινωνίας, και πόσο τεράστια προβλήµατα γεννάει. Πάνω σε αυτά τα προβλήµατα, προσπαθούν οι δηµόσιες σχέσεις να βρουν λύσεις, ώστε να βοηθήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο να αντισταθεί αποτελεσµατικά σε όλο αυτόν τον θόρυβο, που τον περιτριγυρίζει. Επίσης δηµιουργούν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος θα µπορέσει να δει την πραγµατικότητα, όπως ακριβώς είναι.

Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό της να µελετήσει τη συµβολή των δηµοσίων σχέσεων στις επιχειρήσεις. Όπως, όµως, µπορούµε να αντιληφθούµε οι επιχειρήσεις – οργανισµοί δεν είναι τα κτίρια, αλλά οι άνθρωποι που τις επανδρώνουν. Όταν αυτοί οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα και τη σηµασία των δηµοσίων σχέσεων, τότε θα µπορέσουν να έχουν θετικά αποτελέσµατα, όχι µόνο σαν επιχείρηση – οργανισµός, αλλά και σαν κοινωνία. Ακολουθώντας τη ροή της εργασίας, θα διαπιστώσουµε πως τίθεται υπέρ της εφαρµογής των δηµοσίων σχέσεων, τεκµηριώνοντας την άποψη αυτή, παραθέτοντας παραδείγµατα µέσα από τη σύγχρονη κοινωνία µας. Οι ενότητες που ακολουθούν, αποβλέπουν στο να σας εισάγουν στην έννοια των δηµοσίων σχέσεων, και να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τι είναι δηµόσιες σχέσεις, ώστε να µην υπάρχει σύγχυση µε άλλους συγγενείς κλάδους όπως διαφήµιση – προπαγάνδα. Επίσης, σας παραθέτουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή τους στις επιχειρήσεις. Τέλος, η πιο σηµαντική ενότητα είναι τα συµπεράσµατα που εξάγονται, για το πώς πραγµατικά συµβάλλουν οι δηµόσιες σχέσεις στην πρόοδο και άνθηση των επιχειρήσεων.

Οι δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα

επεξεργασία

Ιστορική αναδρομή

επεξεργασία

Όπως είναι ευρέως γνωστόν, ολόκληρη η ζωή της Αρχαίας Ελλάδας, είναι γεµάτη από εκδηλώσεις και δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων.

Όµως, η πρώτη επίσηµη και επώνυµη εφαρµογή των δηµοσίων σχέσεων στην Ελλάδα, καταγράφεται το 1951, όταν Ε.Ο.Τ. χρησιµοποίησε Αµερικανούς επαγγελµατίες και οργάνωσε γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων για την προβολή του Ελληνικού τουρισµού και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό ήταν το έναυσµα και η απαρχή για ένα λαµπρό µέλλον του θεσµού των δηµοσίων σχέσεων. Πέρασαν 55 χρόνια από την εισαγωγή του θεσµού αυτού στην Ελλάδα. Παρά την αυξανόµενη και ανοδική πορεία τους, το κράτος αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, αγνοούσαν µέχρι πρόσφατα την αξία της κοινής γνώµης. Η δραστηριότητα πολλών διεθνών επιχειρήσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έκανε τη δύναµη της κοινής γνώµης αντιληπτή από τα στελέχη των επιχειρήσεων.[1]

Ορισμός των δημοσίων σχέσεων

επεξεργασία

«Με τον όρο δηµόσιες σχέσεις εννοούµε τη διοικητική λειτουργία, µέσω της οποίας δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί και οργανώσεις, επιζητούν την κατανόηση, την υποστήριξη και τη συµπάθεια των ανθρώπων εκείνων µε τους οποίους έρχονται ή µπορούν να έρθουν σε επαφή µε σκοπό την εκτεταµένη εκπλήρωση των κοινών συµφερόντων τους» Ακολουθεί παραστατική απεικόνιση του ορισµού των δηµοσιών σχέσεων , ώστε να γίνεται πιο κατανοητός.

«∆ηµόσιες σχέσεις είναι η λειτουργία επικοινωνίας µεταξύ ενός υποκείµενου δηµοσίων σχέσεων (ατόµου, οµάδας) και του κοινού, για τη δηµιουργία και διατήρηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης». [2]

Η αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσίων σχέσεων και marketing

επεξεργασία

Οι δηµόσιες σχέσεις διαφέρουν από το marketing για πολλούς λόγους, παρόλο που τα όριά τους συχνά συµπίπτουν. Οι λειτουργίες συµπίπτουν, για παράδειγµα επειδή και οι δύο ασχολούνται µε τις σχέσεις ενός οργανισµού (επιχείρησης) και χρησιµοποιούν τα ίδια µέσα επικοινωνίας για να προσεγγίσουν το κοινό. Και οι δύο έχουν ως τελικό σκοπό την επιτυχία του οργανισµού και την οικονοµική επιβίωση. Οι δηµόσιες σχέσεις και το marketing προσεγγίζουν αυτήν την άποψη µε διαφορετικές προοπτικές.Οι επιχειρήσεις είναι σύνθετοι οργανισµοί και η κατανόησή τους απαιτεί να αντιληφθούµε την αλληλοσύνδεση που υπάρχει. Οι δηµόσιες σχέσεις έχουν σηµαντική αξία για το marketing , αλλά και ο ρόλος τους προχωρεί πέρα από το marketing. MARKETING PR Ο όρος αυτός έχει γίνει αντικείµενο διαφωνίας µεταξύ των επαγγελµατιών και ακαδηµαϊκών marketing και των αντιστοίχων των δηµοσίων σχέσεων. Ακολουθεί λίστα µε τις σφαίρες ευθυνών για το Marketing, το Marketing/PR, και τις PR. .[3]

Marketing Marketing/PR ∆ηµόσιες Σχέσεις
Αξιολόγηση της αγοράς Αξιολόγηση εικόνας ∆ηµοσιεύσεις
Κατάτµηση πελατών Ικανοποίηση πελατών Γεγονότα
Ανάπτυξη προϊόντων Έρευνες Ειδήσεις
Τιµολόγηση Στρατηγική διαφήµισης Κοινοτικές σχέσεις
Διανομή ∆ιαφήµιση εταιρίας Οµάδες πίεσης
Συντήρηση Τοποθέτηση υπαλλήλων Κοινωνικές επενδύσεις
Τµήµα Πωλήσεων Περιβάλλον Κείμενο κελιού
Προώθηση πωλήσεων Κείμενο κελιού Κείμενο κελιού
∆ιαφήµιση προϊόντων Κείμενο κελιού Κείμενο κελιού

« ∆ΙΑΦΟΡΕΣ»

Δημόσιες Σχέσεις Marketing
Βασική Ευθύνη Είναι η εδραίωση και η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος µέσα σε µία επιχείρηση Είναι η εδραίωση και η διατήρηση της αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης
Ασχολία Με την εδραίωση των σχέσεων και την πρόκληση καλής διάθεσης για την επιχείρηση και τα είδη Με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη
Σκοπός Είναι η αποταµίευση χρήµα για τον οργανισµό, εδραιώνοντας σχέσεις µε το κοινό που περιορίζει ή αυξάνει την ικανότητα της οργάνωσης για την εκπλήρωση της αποστολής Αύξηση κερδών για την επιχείρηση, προκαλώντας αύξηση στην καµπύλη της ζήτησης
Πειθώς ∆εν υπάρχει στοιχείο πειθούς.Μιλούν για «κοινό» Υπάρχει στοιχείο πειθούς.Μιλούν για «κοινό».Μιλούν για καταναλωτές» και «πελάτες»


Διαφορές ανάμεσα στις δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση και την προπαγάνδα

επεξεργασία

Υπάρχουν πολλές συγχύσεις ανάµεσα σε «συγγενείς» κλάδους, όπως είναι οι δηµόσιες σχέσεις, διαφήµιση, προπαγάνδα. Ο πίνακας που ακολουθεί µας δίνει µία πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι ο κάθε κλάδος.

ΣΗΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ–ΠΟΜΠΟΙ Οργανωµένες οµάδες,Επαγγελµατίες –∆ηµόσια Πρόσωπα Επιχειρήσεις Οικονοµούντα άτοµα (ελεύθεροι επαγγελµατίες) Κράτη, καθεστώτα, πολιτικοί ή/και ιδεολογικοί σχηµατισµοί
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ– ∆ΕΙΚΤΕΣ Οµάδες Κοινής Γνώµης, Σύνολο Κοινής Γνώµης – Κοινωνικός Άνθρωπος Οµάδες Καταναλωτών, Οικονοµικός Άνθρωπος Πολιτικές ιδεολογικές οµάδες, Σύνολο Κοινής Γνώµης, Άνθρωπος, Αριθµός
ΣΚΟΠΟΣ Ευνοϊκή εικόνα-Κύρος-Εµπιστοσύνη Αυξηση πωλήσεων προϊόντων – υπηρεσιών Αύξηση αριθµού οπαδών
ΜΕΘΟΔΟΣ Πληροφόρηση-Πειθώς Πληροφόρηση-Πειθώς Πλύση Εγκεφάλου
ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αµφίδροµη – ∆ιάλογος Μονόλογος Εξουσιαστικός µονόλογος
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ Συνειδητό – Λογική -Κρίση Συνειδητό – Συναίσθηµα – Υποσυνείδητο Ένστικτο –Υποσυνείδητο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ∆ΙΑΥΛΟΙ Μ.Μ.Ε. – Προσωπική Επαφή – Ιδιόκτητα Μέσα (έντυπα) Μ.Μ.Ε. – Ιδιόκτητα Μέσα (έντυπα) Μ.Μ.Ε. Ψίθυρος –

Ιδιόκτητα Μέσα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΥΛΩΝ Ελεύθερη συνεργασία Αγορά χώρου ή/και χρόνου Εξουσιαστική Αγορά χώρου ή/και χρόνου
Είδος Μηνυμάτων Κοινωνικά Οικονομικά Πολιτικοιδεολογικά
Διάρκεια Εφαρμογής Διαρκής Αέναη Βραχυπρόθεσμη-Μακροπρόθεσμη Διαρκής Αέναη
Φύση Αποτελεσμάτων Μεσομακροπρόθεσμα Άμεσα-Βραχυπρόθεσμα-Μακροπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα
Δεοντολογία Αλήθεια-Πραγματικότητα Αλέθεια-Εξιδανίκευση-Ωραιοποίηση Απόκρυψη αλήθειας ή και στρέβλωση της

Εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων στις επιχειρήσεις

επεξεργασία

Σχεδιασμός προγράμματος δημοσίων σχέσεων

επεξεργασία

Μια λαϊκή σοφία του τόπου µας αναφέρει, «Σαν δεν κατέχεις που θα πας και ήντα θα γυρεύεις το ίδιο να κάθεσαι τον ίδιο κι αν σαλεύεις». Μέσα από αυτή την παροιµία µπορούµε να καταλάβουµε το πόσο µεγάλη σηµασία παίζει ο σχεδιασµός προγράµµατος και κατευθυντήριων γραµµών και στόχων για τις δηµόσιες σχέσεις, αλλά και για την επιχείρηση γενικότερα. ∆ιότι δίχως πρόγραµµα η επιχείρηση δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει.

Ο προγραμματισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη της λειτουργίας των δημόσιων σχέσεων διότι:

 • Εκτιµά την υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης
 • ƒΠροσδιορίζει και καθορίζει σαφώς τους αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους
 • ƒΕπιλέγει µέσα και τεχνικές επικοινωνίες
 • Εξασφαλίζει την κατάλληλη οργάνωση, συντονισµό και έλεγχο ενεργειών µέσα στα πλαίσια µιας στρατηγικής µε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας
 • Εξασφαλίζει σταθερή πορεία δράσης χωρίς παρεκκλίσεις
 • Προβλέπει τυχόν κινδύνους και προβλήµατα που θα παρουσιαστούν και έτσι υπάρχει µέριµνα για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους
 • Ελέγχει και αξιολογεί τις πραγµατοποιηθείσες ενέργειες αν έγιναν ανάλογα µε τους καθορισµένους στόχους, διορθώνει τυχόν αποκλίσεις και χαράσσει καινούρια πορεία.
 • Φέρνει τις δηµόσιες σχέσεις σε µια συνεχή και συστηµατική επαφή µε την πραγµατικότητα και δεν τις αφήνει στην, πολλές φορές, αυθαίρετη βούληση ενός ατόµου ή µιας οµάδας. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων σχέσεων.

∆ραστηριότητες του τμήματος δημοσίων σχέσεων

επεξεργασία
∆ιανοµή ανακοινώσεων στο τύπο – οργάνωση συνεντεύξεων
Σύνταξη και έκδοση περιοδικού για το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό
∆ιανοµή και φύλαξη οπτικοακουστικών µέσων
Ανάθεση και οργάνωση επιδείξεων προϊόντων και εκθέσεων
Χειρισµός χορηγιών
Οργάνωση επισκέψεων στο χώρο της επιχείρησης
Συµµετοχή στις συνεδριάσεις της διοίκησης ή των άλλων τµηµάτων
Συµµετοχή σε συνέδρια αντιπροσώπων ή πωλητών
Αντιπροσώπευση εταιρίας σε συλλόγους ή εµπορικές ενώσεις
Συνεργασία µε εξωτερική εταιρία συµβούλων
Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης
Ανάθεση ερευνών ή δηµοσκοπήσεων
Εορτασµός επετείων
Επαφές µε κυβερνητικούς παράγοντες
Έλεγχος πληροφόρησης σε σχέση µε τον ανταγωνισµό
Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (οµιλίες, σεµινάρια, δεξιώσεις, συνεστιάσεις,

γεύµατα, εκδροµές, διαγωνισµοί)

Σε προγενέστερη έρευνα που έγινε το 1999 από τους Πανηγηράκη Γ. και Βεντούρα Ζ., σε δείγµα 180 επιχειρήσεων έδειξε ότι το 71% θεωρεί ότι το τµήµα δηµοσίων σχέσεων συνεργάζεται µε τους επικεφαλής των άλλων τµηµάτων και µεταφέρει στη γενική διεύθυνση τις θέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού κοινού. Για τον λόγο αυτό το τµήµα των δηµοσίων σχέσεων είναι σκόπιµο να βρίσκεται στο οργανόγραµµα πολύ κοντά στη διοίκηση της επιχείρησης. Αυτό το εύρηµα είναι µεγάλης σηµασίας διότι:

 • ∆είχνει ότι στην πλειοψηφία τους οι υπεύθυνοι των δηµοσίων σχέσεων αναφέρονται

στην υψηλότερη βαθµίδα διοίκησης.

 • Οι γενικοί διευθυντές θεωρούν τα θέµατα των δηµοσίων σχέσεων σηµαντικά. Για τον λόγο αυτό

επιθυµούν να έχουν την άµεση εποπτεία των θεµάτων αυτών.

 • Το τµήµα δηµοσίων σχέσεων κατέχει σηµαντική θέση στο οργανόγραµµα της

επιχείρησης και ενδέχεται να ασκεί επιρροή στην στρατηγική του προγραµµατισµού και στις αποφάσεις της διοίκησης.

Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και τα χαρακτηριστικά του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων

επεξεργασία

Με βάση µια έρευνα που έγινε στις Η.Π.Α., ο υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων καλείται να εκπληρώσει:

ƒ* Αυθεντία στην παροχή λύσεων ƒ* Τεχνικός επικοινωνίας ƒ* ∆ιευκολυντής επικοινωνιών ƒ* ∆ιευκολυντής στη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος

ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ:

ƒ* Να καθορίζει τους στόχους των δηµοσίων σχέσεων. Οι στόχοι θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τους γενικότερους στρατηγικούς εταιρικούς στόχους. ƒ* Να εκτιµά τους πόρους που απαιτούν κοστολόγηση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλει τον απαιτούµενο προϋπολογισµό που χρειάζεται για τη λειτουργία του τµήµατος. ƒ* Να καθορίζει τις προτεραιότητες και την καλύτερη χρήση των πόρων. ƒ* Να εκπονεί σχέδια τα οποία θα περιέχουν εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους. ƒ* Να παρακολουθεί και να µεταφέρει στη διοίκηση την άποψη του κοινού. ƒ* Να συµβουλεύει τη διοίκηση σε θέµατα επικοινωνίας. ƒ* Να δηµιουργεί και να διατηρεί την επιθυµητή εικόνα για την επιχείρηση.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Για να µπορέσει το στέλεχος δηµοσίων σχέσεων να ανταποκριθεί µε επιτυχία στους ρόλους που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να διαθέτει µια σειρά από ικανότητες:

ƒ* Αναλυτική και συνθετική ικανότητα για να µπορεί να επεξεργαστεί τα γεγονότα και να δίνει λύσεις. ƒ* Ευστροφία ƒ* ∆ιαφάνεια και ειλικρίνεια στις σχέσεις του με τα άτομα με τα οποία συναλλάσσεται ƒ* Ρεαλισµό και έµφαση (στο κοινωνικό και όχι στο ατοµικό συµφέρον) ƒ* Προσέγγιση των διαφόρων ειδών κοινού µε µια κοινωνικοοικονοµική διάσταση ƒ* Εντιμότητα και υπευθυνότητα (θα πρέπει να υπηρετεί την αλήθεια ώστε να ενισχύεται η αξιοπιστία τόσο του ίδιου του στελέχους όσο και της επιχείρησης) ƒ* Αυξηµένη αίσθηση της λογικής ƒ* ∆ηµιουργική σκέψη ƒ* Ακεραιότητα (Το στέλεχος δηµοσίων σχέσεων δεν πρέπει να υποκύπτει σε πιέσεις) ƒ* Ειλικρίνεια και αντικειµενικότητα ƒ* Ικανότητα εντοπισµού και αποφυγής διεξόδων που παρουσιάζονται στα επικοινωνιακά προβλήµατα. ƒ* Υψηλή µόρφωση και γνώσεις στις κοινωνικές επιστήµες έτσι ώστε να είναι σε θέση να ψυχολογεί, να ταυτίζεται και να πείθει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Τεχνικές - Μέθοδοι προσέγγισης των δημοσίων σχέσεων για διάφορες ομάδες κοινού

επεξεργασία

Το Κοινό και οι τεχνικές προσέγγισής του

επεξεργασία

Το κοινό ορίζεται ως µια οµάδα ατόµων, τα οποία κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µοιράζονται ένα κοινό πρόβληµα ή σκοπό µε βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Εναλλακτικά, κοινό αποτελούν οµάδες ή άτοµα που έχουν προσδοκίες και που η συµπεριφορά τους, η κρίση τους και η γνώµη τους επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση της επιχείρησης. Οι δηµόσιες σχέσεις έχουν σκοπό να εναρµονίσουν τα συµφέροντα της επιχείρησης µε αυτά των ανθρώπων από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία της επιχείρησης. Ένα σηµαντικότερο µέγεθος για την αξιολόγηση του προγράµµατος των δηµοσίων σχέσεων αποτελεί ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση ικανοποιεί τα αιτήµατα/ επιδιώξεις των διαφόρων κοινών.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Μισθοδοτική πολιτική – προαγωγές:

Οι βασικοί παράγοντες µιας επιτυχηµένης συνεργασίας είναι, η ικανοποιητική αµοιβή και οι καλές σχέσεις που δηµιουργούνται µέσα από την ακριβοδίκαιη και αµερόληπτη µισθοδοτική πολιτική (όπου ανάλογα µε τα προσόντα του εργαζόµενου, θα υπάρχει και η ανάλογη προαγωγή και αύξηση)

 • Πρόσθετες αµοιβές και άλλες παροχές:
 1. ∆ιανοµή του «πριµ1» που αποβλέπει στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του προσωπικού και στη συνειδητή προσπάθειά του για τh δηµιουργία κερδών, δεδοµένου ότι το ατοµικό συµφέρον του καθενός συνδέεται άµεσα πλέον µε το γενικό συµφέρον του οργανισµού.
 2. Καταβολή των υπερωριων
 3. Τα οικογενειακά επιδόµατα
 4. Οι πιστώσεις και εκπτώσεις για τα προϊόντα – υπηρεσίες του οργανισµού
 5. Τα επιδόµατα ευδόκιµης εργασίας και έγκαιρης και τακτικής προσέλευσης
 6. Απονοµή εµβληµάτων µακρόχρονης και ευδόκιµης υπηρεσίας, κάνουν τους δεσµούς των συνεργατών µε τον οργανισµό πιο ισχυρούς. (Συνήθως τα εµβλήµατα αυτά δίνονται ανά πενταετία και στους αρχαιότερους δίνονται πιο βαρύτιµα, π.χ. πενταετία µεταλλικό, δεκαετία χάλκινο, δεκαπενταετία ασηµένιο, εικοσαετία χρυσό)
 7. Οργάνωση γιορτών, εκδροµών, συγκεντρώσεων βοηθούν στη δηµιουργία καλών σχέσεων
 8. ∆ηµιουργία ενδιαφερόντων (hobbies)2, που βοηθούν στην ευνοϊκή προβολή της επιχείρησης πχ. ορισµένες ισχυρές ποδοσφαιρικές οµάδες διαφόρων οργανισµών
 9. Επιβράβευση µε χρηµατικά έπαθλα που εξασφαλίζουν τη συγκοµιδή των ιδεών των συνεργατών πάνω στη δουλειά
 10. ∆ωρεάν εκπαίδευση, εκµάθηση ξένων γλωσσών, επιµόρφωση σε σεµινάρια, που βοηθούν να ανέβει το µορφωτικό επίπεδο του προσωπικού και επιτρέπουν στον οργανισµό την επιδίωξη υψηλότερων στόχων.
 • Πριµ: τα µέλη του προσωπικού αµείβονται επιπρόσθετα µε τη διανοµή του ποσοστού από τα κέρδη του οργανισµού
 • Hobbies: η δηµιουργία αυτοδιοικούµενων οµίλων ενδιαφερόντων
 • ∆ηµιουργία καλής και αµφίδροµης επικοινωνίας του προσωπικού:

Ένα αρκετά πλήρες και ικανοποιητικό δίκτυο επικοινωνιών του προσωπικού περιλαµβάνει:

 1. Περιοδικό προσωπικό που διανέµεται δωρεάν
 2. Ειδικό εσωτερικό ταχυδροµείο
 3. Εγκύκλιους
 4. Ειδικά έντυπα
 5. Πίνακες ανακοινώσεων
 6. Συγκεντρώσεις προσωπικού
 7. Εύκολη προσπέλαση των διοικούντων από τους διοικούµενους
 • Συµµετοχή στη διοίκηση από το προσωπικό έστω και συµβουλευτικά:

Στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν άµεσα το προσωπικό, όπως πχ. το ωράριο, οι υπάλληλοι θα µπορούν να συµµετέχουν και έτσι δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις από τη µεριά του προσωπικού.

 • Εγκαταστάσεις – Ασφάλεια:

Οι εγκαταστάσεις και οι χώροι εργασίας πρέπει να πληρούν απόλυτα τους όρους υγιεινής, να είναι άνετοι και καλαίσθητοι, ευχάριστη και ζεστή ως ατµόσφαιρα και περιβάλλον. (πχ. η µουσική συµβάλλει στη δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας)


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Πρώτο µέληµα είναι η τακτική και η πλήρης επικοινωνία του οργανισµού µε τους µετόχους. Τα είδη επικοινωνίας είναι:
 • Τα περιοδικά των αντιπροσώπων
 • Τα µηνιαία, δεκαπενθήµερα ή εβδοµαδιαία δελτία πληροφοριών
 • Ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων ή ετήσιος απολογισµός, όπου αντανακλούν τη γενική πολιτική φιλοσοφία της επιχείρησης καθώς και τα µελλοντικά σχέδια της.
 • Επιστολές προς τους µετόχους όπου δίνονται απαντήσεις σε οικονοµικής φύσεως ερωτήµατα, αλλά και σε παράπονα. Όπως, επίσης, µπορούν να σταλούν ευχαριστήριες επιστολές και επιστολές καλωσορίσµατος.
 • ∆ιάφορα έντυπα που µπορεί να είναι οικονοµικοί απολογισµοί τριµήνων, αντίτυπα οµιλιών, άρθρων, διαλέξεων στελεχών της επιχείρησης.
 1. Εκπαίδευση µέσα από σεµινάρια, οµιλίες, αποστολή σχετικού υλικού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

∆ηµιουργία καλής συνεργασίας: σε µια καλή συνεργασία πρέπει και τα δυο µέρη να ωφελούνται και είναι ευχαριστηµένα. Η επιχείρηση πρέπει να έχει το σωστό προϊόν, στο σωστό µέρος, στο σωστό χρόνο, στη σωστή τιµή. Οι προµηθευτές πρέπει να εξοφλούνται και να παραλαµβάνουν τα χρήµατά τους εµπρόθεσµα χωρίς ταλαιπωρία.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Από το κοινό των καταναλωτών εξαρτάται άµεσα η πρόοδος του οργανισµού και είναι γνωστό ότι η διατήρηση των πελατών είναι πολύ πιο δύσκολη από την προσάρτησή τους. Εκτός από την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση που προσφέρει µια επιχείρηση, σκόπιµη είναι η σφυρηλάτηση στενότερων δεσµών µε το κοινό των «καταναλωτών», ενώ παράλληλα πρέπει να γίνονται και αυτοί κοινωνοί των επιτευγµάτων του οργανισµού και των προσφορών του προς το κοινωνικό σύνολο. Η ενηµέρωση τους γίνεται κυρίως από:

 1. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας
 2. Ειδικά έντυπα
 3. Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων
 4. Καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων (όπως ευχετήριες κάρτες, δώρα, πιστωτικές–εκπτωτικές κάρτες µελών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Με τον όρο «κοινότητα», περιγράφεται ο γεωγραφικός και διοικητικός χώρος, µέσα στον οποίο ζει, δρα και αναπτύσσεται µια επιχείρηση. Η κοινότητα έχει µια πολλαπλότητα, δηλαδή µια επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη στον Άγιο Νικόλαο, είναι συνδεδεµένη κατά σειρά ανάλογα µε το µέγεθός της, µε τις κοινότητες Άγιος Νικόλαος, Λασίθι, Ελλάδα, Ευρώπη. Η επιχείρηση πρέπει να φέρεται ως καλός και νοµοτελής πολίτης της κοινότητας και να γνωστοποιεί αυτή τη συµπεριφορά της. Κύριο µέληµα της επιχείρησης πρέπει να είναι η ενεργή παρουσία και συµµετοχή της στη ζωή της κοινότητας:

 1. Συµβολή σε κοινοτικά έργα
 2. Υποστήριξη κοινωνικών εκδηλώσεων
 3. Υποστήριξη ευαγών ιδρυµάτων
 4. ∆ιοργάνωση επισκέψεων οµάδων της κοινότητας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 5. Παρουσία της επιχείρησης στα µέσα επικοινωνίας της κοινότητας (πχ. τοπικές εφηµερίδες).[4]

Η κοινωνική υπευθυνότητα – Δραστηριότητα των επιχειρήσεων

επεξεργασία

Η κοινωνική υπευθυνότητα θεωρείται ένα συστατικό στοιχείο της ανάγκης των δηµοσίων σχέσεων. Η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτό τον ρόλο µέσα στην κοινότητα, στην οποία λειτουργεί και εξισορροπεί τους αντικειµενικούς (επιχειρηµατικούς) στόχους που θέτει µε την κοινωνική ευθύνη, έτσι όπως εκδηλώνεται µε το αίτηµα για:

 1. Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον
 2. Προστασία της ζωής
 3. Ανακύκλωση
 4. Συντηρητική ανάπτυξη
 5. Αποφυγή δοκιµών των καλλυντικών σε ζώα

Μέσα στα πλαίσια µιας κοινωνικής και ανθρώπινης δραστηριότητας, µπορούν να αναληφθούν οι παρακάτω πρωτοβουλίες σε συνεργασία και µε άλλες οργανωµένες κοινωνικές οµάδες όπως πχ. πρόσκοποι, οδηγοί, φιλανθρωπικά σωµατεία κ.λπ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες µας, είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Παρακάτω παρατίθενται διάφορες ιδέες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.

 • ∆εντροφύτευση:

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν ενεργητική και ως παράδειγµα και ως αποτέλεσµα. Και στο φυτεµένο, πλέον, χώρο µπορεί να τοποθετηθεί µια πινακίδα που να λέει «το άλσος αυτό δηµιουργήθηκε από την επιχείρηση (Υ) το 2006». Άρα θα υπάρχει µια θετική εικόνα προς την κοινότητα.

 • Καθαριότητα:

Οργάνωση εκστρατειών καθαριότητας σε µια γειτονιά ή ένα δρόµο, έτσι ώστε η επιχείρηση να δηµιουργήσει το σωστό πνεύµα και να δώσει το καλό παράδειγµα.

 • Συµβολή στα τοπικά προβλήµατα:

Η συµβολική ακόµη συµµετοχή της επιχείρησης στη γενική προσπάθεια της αντιµετώπισης των προβληµάτων είναι πολιτική. ∆ίνει κουράγιο σε όσους τυχόν έπληξε η θεοµηνία και δίνει επίσης το καλό παράδειγµα. Πράγµατα για τα οποία πιστώνεται θετικά η επιχείρηση.

 • Κοινωνική στοργή:

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν ως µόνο σκοπό – στόχο το κέρδος, αλλά είναι και κοινωνικά ευαισθητοποιηµένες, παρέχουν βοήθεια, στοργή σε άτοµα που την έχουν πραγµατικά ανάγκη, όπως για παράδειγµα, άνθρωποι που βρίσκονται σε γηροκοµεία, βρεφοκοµεία κ.λπ.

 • Χορηγία σε αθλητικές εκδηλώσεις:

Η χορηγία αποτελεί ένα ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο, που αξιοποιούν και εφαρµόζουν τα προγράµµατα δηµοσίων σχέσεων (µπορεί να πετύχει στόχους που αφορούν την εικόνα της εταιρίας µε χαµηλότερο κόστος από ότι η διαφήµιση). Κυρίαρχο όφελος της χορηγίας είναι η κοινωνική καταξίωση που προσφέρει στο χορηγό το χτίσιµο τη εικόνας του και η δηµιουργία θετικών εντυπώσεων. Η ταύτιση του χορηγού µε το γεγονός στα µάτια του κοινού και η ανάπτυξη και η καλλιέργεια σχέσεων, µπορεί να φέρει πολλαπλές ευκαιρίες αξιοποίησης στο µέλλον.[5]

Αποστολή των δημοσίων σχέσεων

επεξεργασία

Σκοπός, στόχος και αποστολή των δημοσίων σχέσεων

επεξεργασία
Ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και τη φύση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει, καθορίζεται το πρόγραµµα των δηµοσίων σχέσεων που περιλαµβάνει τους παρακάτω στόχους:

1. Εξανθρωπισµός: Πρώτον, ο σοβαρότερος και υψηλότερος στόχος είναι ο εξανθρωπισµός των ανθρωπίνων σχέσεων (οµάδων – ατόµων) µεταξύ τους, µε βάση την αλήθεια, τον σεβασµό του ανθρώπου, την καλή θέληση, την αµοιβαία κατανόηση και σωστή επικοινωνία.

2. Κοινωνικότητα: Κάθε επιχείρηση πρέπει να αποτελεί «καλό πολίτη» της κοινωνικότητας µέσα στην οποία ζει, δρα και αναπτύσσεται. Αυτή, ακριβώς, την κοινωνικότητα υπαγορεύουν, υποβάλλουν και κατευθύνουν οι δηµόσιες σχέσεις. «Πρέπει να διοικείς την επιχείρησή σου µε βάση την κοινωνική αποδοχή. Γιατί αλλιώς, αργά ή γρήγορα δεν θα έχεις επιχείρηση για να διοικήσεις»

3. Καλή φήµη – κύρος – εικόνα – παραγωγικότητα: Το κτίσιµο ευνοϊκής εικόνας για ένα οργανισµό στη συνείδηση του ευρέος κοινού, αποτελεί τον πιο λεπτό και δύσκολο, αλλά και τον πιο αποφασιστικό στόχο της επιχείρησης. Σε όλες τις περιπτώσεις το καλό όνοµα, το κύρος, η ευνοϊκή εικόνα, αποτελούν το λιπαντικό που επιτρέπει στην µηχανή του οργανισµού να εργάζεται µε σταθερό, οµαλό και αποδοτικό βήµα, χωρίς καθυστερήσεις, προβλήµατα φθορές, απώλεια χρόνου και χρήµατος. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα την καλή απόδοση και την υψηλή παραγωγικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγουν.

4. Καλές σχέσεις µε το προσωπικό: Ένας σπουδαίος στόχος είναι να υπάρχουν καλές σχέσεις µε το προσωπικό. Το σπουδαιότερο «κεφάλαιο» κάθε οργανισµού, είναι το ανθρώπινο δυναµικό του. το ανθρώπινο δυναµικό χρειάζεται ανθρώπινη µεταχείριση. Όταν το προσωπικό αισθάνεται κύριο µέλος της επιχείρησης που εργάζεται, τότε µπορεί να αυξήσει την απόδοσή του, αυξάνοντας συγχρόνως το ζήλο, την αφοσίωση και την πίστη του σε αυτό που κάνει.

5. Καλές σχέσεις µε τις αρχές: Άπειρες είναι οι περιπτώσεις που ένας οργανισµός έρχεται σε επαφή µε τις αρχές, από την εξουσιαστική αρµοδιότητα των οποίων εξαρτάται άµεσα η πρόοδός του, αλλά και η ύπαρξή του µερικές φορές. Οι αρχές δεν είναι κτήρια, είναι κρατικοί λειτουργοί. Όταν αυτοί οι λειτουργοί, όχι απλώς γνωρίζουν τον οργανισµό, αλλά και ξέρουν από ό,τι πληροφορούνται έµµεσα ή άµεσα, ότι είναι ένας υγιής οργανισµός, που παράλληλα είναι «καλός πολίτης», τότε η λύση των προβληµάτων βρίσκεται ευκολότερα από τους ασφυκτικούς δαίδαλους της γραφειοκρατίας.

6. Καλές σχέσεις µε Μ.Μ.Ε.: Κανείς δεν αµφισβητεί την προσωνυµία του ελεύθερου τύπου, ως η τέταρτη εξουσία, που σήµερα περιλαµβάνει και τα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής επικοινωνίας, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, Υ/Π. όπως καταλαβαίνουµε, αυτή ή τεράστια δύναµη, είναι φυσικό να παίζει τον πρώτο ρόλο µέσα στο κύκλωµα των δηµοσίων σχέσεων, που ανήκουν και λειτουργούν µέσα στο χώρο της επικοινωνίας. Όταν, λοιπόν, η τέταρτη εξουσία είναι σε θέση να «ρίξει» ακόµα και κυβερνήσεις, είναι κατανοητό πόσο εύκολο είναι να «ρίξει» επιχειρήσεις. Έτσι, η κατάκτηση της εκτίµησης και της καλής θέλησης των εκπροσώπων και των φορέων των µέσων µαζικής επικοινωνίας, και η έντιµη, ειλικρινής και αρµονική συνεργασίας µαζί τους, αποτελεί τον βασικότερο, ίσως, χρυσό κανόνα των δηµοσίων σχέσεων, αλλά και την ουσιαστικότερη προϋπόθεση για την πρόληψη και επίλυση πλήθος προβληµάτων, καθώς και την κατάκτηση της κοινής γνώµης.

7. Εικόνα προϊόντων ή υπηρεσιών: Οι δηµόσιες σχέσεις δεν «πουλάνε», ούτε άλλωστε είναι αυτός ο ρόλος τους. Ετοιμάζουν, όµως, το έδαφος και δηµιουργούν την απαραίτητη υποδοµή, για να µπορέσουν οι τεχνικές της διαφήµισης και της προώθησης των πωλήσεων, να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερα και αποδοτικότερα αποτελέσµατα. Κι η υποδοµή αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από τη δηµιουργία καλής εικόνας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγουν, εφόσον βέβαια η εικόνα αυτή ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι οι δηµόσιες σχέσεις, είναι αυτές που γέρνουν τελικά τη ζυγαριά και κάνουν συχνά τον καταναλωτή να προτιµάει κάποιο προϊόν από ένα άλλο.

8. Εξουδετέρωση προκαταλήψεων: Πολλές φορές, ορισµένα λάθη του µακρινού παρελθόντος µιας επιχείρησης, ή και παρερµηνεία ορισµένων δραστηριοτήτων της, δηµιουργούν δικαιολογηµένα, δυσµενείς προκαταλήψεις σε βάρος της, υψώνοντας έτσι γύρω της, ένα πρισµατικό τείχος, που διαστρεβλώνει κάθε µήνυµα προς τα έξω και παραµορφώνει κάθε προσπάθειά της να κερδίσει την κοινή γνώµη, απειλώντας ακόµα και την υπόστασή της. Η ρίζα του κακού βρίσκεται συνήθως στην παντελή έλλειψη ή στην ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα του επικοινωνιακού κυκλώµατος. Τότε, η διόρθωση των λαθών και παράλληλα, η µεθοδευµένη, τίµια και ειλικρινή πληροφόρηση του κοινού, αποτελεί την µόνη θεραπεία.

9. Αντιµετώπιση των κρίσεων: Η διοίκηση των κρίσεων, έχει γίνει στις µέρες µας, από τις σηµαντικότερες συµβολές των δηµοσίων σχέσεων, διότι η επιχείρηση θα έρθει αργά ή γρήγορα αντιµέτωπη µε ορισµένη κρίση. Ο σχεδιασµός αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να κάνει κανείς προληπτικές και όχι κατασταλτικές δηµόσιες σχέσεις. Ακόµα και καταστάσεις ανάγκης, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, πρέπει να αντιµετωπίζονται µε προγραµµατισµένο τρόπο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ:

 • Εκπλήξεις: Η κρίση είναι απροσδόκητη. Ο υπεύθυνος των δηµοσίων σχέσεων της µαθαίνει από τα Μ.Μ.Ε.
 • Ανεπαρκής πληροφόρηση: πολλά γεγονότα συµβαίνουν ταυτόχρονα, µε αποτέλεσµα ο υπεύθυνος των δηµοσίων σχέσεων να µην µπορεί να παρακολουθήσει τις πληροφορίες και να ελέγξει την κατάσταση.
 • Γεγονότα που κλιµακώνονται: η κρίση εντείνεται και µέσα από πληθώρα φηµών, όπου είναι δύσκολο να επιπλεύσει η αλήθεια.
 • Χάσιµο ελέγχου: κλιµάκωση γεγονότων, πολλές φήµες και διαδόσεις
 • Αυξηµένη ανάγκη πληροφόρησης σε διαφορετικού είδους κοινό. Μ.Μ.Ε., καταναλωτές κ.α. αναζητούν απαντήσεις.
 • Εντύπωση πολιορκίας: οι νοµικοί λένε ότι δεν πρέπει να γίνουν δηλώσεις, διότι µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε βάρος της επιχείρησης.
 • Πανικός λόγω των ανωτέρων: είναι δύσκολο να πιέσεις την εταιρία να λάβει άµεση δράση και επικοινωνήσει µε ακρίβεια, ανακοινώνοντας την αλήθεια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι όταν το 2005 στην εταιρία ΦΑΓΕ, µετά από υγειονοµικό έλεγχο που της έγινε, διαπιστώθηκε ότι το γιαούρτι ήταν µουχλιασµένο παρόλο που η ηµεροµηνία ανάλωσής του δεν είχε περάσει. Τότε η εταιρία αντέδρασε άµεσα και µε δελτία τύπου ενηµέρωσε το κοινό µε ειλικρίνεια ζητώντας συγγνώµη για το συµβάν.


10. Πειθώ: Οι οργανισµοί χρειάζεται συχνά να εξηγήσουν στο κοινό και να το πείσουν µε λογικά και ειλικρινή επιχειρήµατα, για την ορθότητα κάποιου µέτρου, µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας ή ενέργειας ή ακόµη και για τη γενική πολιτική τους. Έργο των δηµοσίων σχέσεων είναι να ενηµερώσουν και να πείσουν το κοινό µε τον ελεύθερο διάλογο ότι η άποψη του οργανισµού είναι ορθή και δίκαιη ή αναπόφευκτη. Για παράδειγµα, ένας βιοµηχανικός κλάδος µπορεί και πρέπει να εξηγήσει, ποιοι ήταν οι αντικειµενικοί λόγοι που τον οδήγησαν στην αύξηση της τιµής των προϊόντων του. Όπως, επίσης, µια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, µπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στην παράδοση του εµπορεύµατος ή την έλλειψη ανταλλακτικών.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ – ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

επεξεργασία

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

επεξεργασία

Σε προηγούµενη έρευνα των Πανηγυράκη Γ. και Βεντούρα Ζ., σε δείγµα 180 επιχειρήσεων, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ένωσης εταιρικών δηµοσίων σχέσεων, για το πόσο πίστευαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις δηµόσιες σχέσεις, κατέληξε σε µια σειρά από διαπιστώσεις: 9 Καταρχήν έδειξε ότι οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, τροφίµων και ποτών, οι τράπεζες, οι φαρµακευτικές και οι εταιρίες καλλυντικών, συγκεντρώνουν συνολικά το 47% των επιχειρήσεων που διατηρούν τµήµα δηµοσίων σχέσεων. Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι, οι επιχειρήσεις που πρώτες διαθέτουν τµήµα δηµοσίων σχέσεων, ήταν οι πολυεθνικές (Shell Hellas, B.P.Hellas, 14 έτη) και κάποιες πρωτοποριακές επιχειρήσεις (όπως η ΦΑΓΕ που εφαρµόζει πρόγραµµα δηµοσίων σχέσεων, 10 έτη).

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 1. Οι δηµόσιες σχέσεις αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερη σχέση της επιχείρησης µε τους πελάτες της από το 37 % των επιχειρήσεων.
 2. Μόνο το 24 % των επιχειρήσεων αντιλαµβάνονται τις δηµόσιες σχέσεις ως διαµόρφωση εικόνας της επιχείρησης.
 3. Ενώ το 23% τις θεωρεί σαν προέκταση του Μάρκετινγκ
 4. Μόλις το 16 % τις θεωρεί απαραίτητες

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Το 36 % των στελεχών των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι δηµόσιες σχέσεις αυξάνουν τις πωλήσεις.
 2. Το 34 % πιστεύουν ότι συµβάλλουν στις καλές σχέσεις µε το κοινό.
 3. Το 18 % πιστεύουν ότι προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
 4. Το 12% πιστεύει ότι οι δηµόσιες σχέσεις βοηθούν σε όλα τα παραπάνω.[6]


ΟΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

επεξεργασία

ΟΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

επεξεργασία

1. Έλλειψη δοµών και καθορισµένων διαδικασιών στην επιχείρηση αναφορικά µε τις δηµόσιες σχέσεις, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σωστός προγραµµατισµός και καλή οργάνωση των δηµοσίων σχέσεων. 2. Λανθασµένη διοίκηση και κατανοµή του χρόνου 3. Κακές σχέσεις µε εσωτερικούς συνεργάτες, άρα υπάρχει πρόβληµα στον τοµέα της επικοινωνίας. 4. Οι πολλές πιέσεις από το περιβάλλον και τη διοίκηση της επιχείρησης που ασκούνται πάνω στα στελέχη των δηµοσίων σχέσεων. 5. Έλλειψη αµεροληψίας. Η συµπεριφορά του στελέχους επηρεάζεται από τις πιέσεις των ανωτέρων του, δεν έχει ανεξαρτησία γνώµης και δεν µπορεί να ασκήσει κριτική. 6. Το εσωτερικό στέλεχος δηµοσίων σχέσεων έχει συνήθως µικρό εύρος εµπειρίας, διότι πολλές φορές δεν έχουν εκπαιδευτεί εκ των προτέρων πάνω στις δηµόσιες σχέσεις, αλλά έχουν µεταφερθεί από άλλα τµήµατα, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν συγχύσεις. 7. Μη αφιέρωση επαρκών πόρων για το πρόγραµµα των δηµοσίων σχέσεων. [7]

Το μέλλον των δημοσίων σχέσεων

επεξεργασία

Με βάση την έρευνα των Πανηγυράκη Γ. και Βεντούρα Ζ., είδαµε ότι: Το 79,8% των διευθυντών δηµοσίων σχέσεων θεωρούν ότι θα αυξηθεί η σπουδαιότητα και η σηµασία των δηµοσίων σχέσεων στη Ελλάδα. Καταγράφεται, λοιπόν, µια εκτίµηση, αλλά και προσδοκία των στελεχών δηµοσίων σχέσεων, αλλά σιγά σιγά και οι διοικήσεις αντιλαµβάνονται ότι: 1. Οι δηµόσιες σχέσεις είναι ένα ευέλικτο εργαλείο επίτευξης πολλαπλών επικοινωνιακών στόχων µε αυξανόµενη ισχύ στην σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή. 2. Η διοίκηση των κρίσεων, έχει γίνει στις µέρες µας από τις σηµαντικότερες συµβολές των δηµοσίων σχέσεων, διότι η επιχείρηση, αργά ή γρήγορα, θα έρθει αντιµέτωπη µε ορισµένη κρίση. 3. Συνεισφέρουν στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και στην εφαρµογή στρατηγικής, τόσο σε επίπεδο συνεργασίας (cooperate), όσο και σε ανταγωνιστικό επίπεδο. [8]

Συμπεράσματα

επεξεργασία

Όπως είναι φανερό από όλα αυτά που έχουµε αναλύσει, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν απαραίτητη λειτουργία για τις επιχειρήσεις διότι τις κάνει να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιµες στον χρόνο, ο σωστός σχεδιασµός τους βοήθα τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών τους και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου , αυτό θα το επιτύχουν αναδεικνύοντας την κοινωνική υπευθυνότητα τους µε πράξεις και όχι µονό µε λόγια.

Συµβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων διότι κτίζουν σταδιακά την καλή φήµη – κύρος της και δηµιουργούν µια ευνοϊκή εικόνα προς το καταναλωτικό κοινό της, µε την προϋπόθεση ότι µέσα στην επιχείρηση θα επικρατούν καλές σχέσεις µε το προσωπικό, τις αρχές και τον τύπο . Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας και του κέρδους σε µακροχρόνιο επίπεδο. Επίσης , µια από τις πιο ουσιαστικές και ανεκτήµιτες συνεισφορές τους είναι στην διαχείριση των ΄΄κρίσεων΄΄ ( αφού χρειάζονται 20 χρονιά για να κτήσεις φήµη και δευτερόλεπτα για να την καταστρέψεις ). Μέσα από αυτήν την φράση µπορούµε να διαπιστώσουµε την σηµασία, σπουδαιότητα της κοινής γνώµης .

Με λίγα λόγια οι δηµοσιές σχέσεις αποτελούν την τεχνική της επιρροής και της διαµόρφωσης της γνώµης της αδιαµόρφωτης µάζας στην κατεύθυνση της επίτευξης επιθυµητών στόχων της επιχείρησης , συµπεραίνουµε λοιπόν , ότι είναι αυτές που γέρνουν τελικά την πλάστιγγα και κάνουν συχνά τον καταναλωτή να προτιµά κάποιο προϊόν από ένα άλλο.

Κλείνοντας, αυτό που αποκόµισα από την εργασία ήταν µια φράση : ( πρέπει να διοικείς την επιχείρηση σου µε βάση τις δηµόσιες σχέσεις . Γιατί αλλιώς αργά η γρήγορα δεν θα έχεις επιχείρηση να διοικήσεις…..!)

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας …!

Παραπομπές

επεξεργασία
 1. Lyra A.(1995)”Models Of Public Relations In An International Setting” Journal Of Public Relations Research 7(3),pp.163-186
 2. name=".Vercic D., Van Ruler B., Butschi G.(2001)”On the Definition Of Pubic Relations:A European view” Public Relations Review, 27(4),pp.337-387
 3. name= Gruning James E.(1993)”Public Relations and International Affairs: Effects, Ethics and Rensposibility” Journal of International Affairs,.47, pp. 21-23
 4. name= Gibson D. C.(2002) “The Communication Continuum:A Theory of Public Relations” Publlic Relations Review, 17(2), pp.175-183
 5. name= Friedman M.(2007)”The Social Responsibility Of Business Is To Increase Its Profits”Corporate Ethics And Corporate Governance,pp.173-178
 6. name=.Gruning L. A. ,Gruning J. E.(2002),”Excellent Public Relations and Effective Organizations” New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,Inc.Publishers
 7. name=Childers Hon L.(1998)” Demonstrating Effectiveness In Public Relations :Goals, Objectives, Evaluation” Journal Of Public Relations Research 10(2), pp.103-135
 8. name=Watson T.(2012)”The Evolution Of Public Relations Measurement And Evaluation” Public Relations Review 38,pp.390-398

Βιβλιογραφία

επεξεργασία
 1. Gruning L. A. ,Gruning J. E.(2002),”Excellent Public Relations and Effective Organizations” New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,Inc.Publishers
 2. Gruning James E.(1993)”Public Relations and International Affairs: Effects, Ethics and Rensposibility” Journal of International Affairs, τεύχος 47, σελ. 21-23
 3. Doran R., O ‘Gorman C.(1999)”Mission Statements in Small and Medium-Sized Businesses” Journal of Small Business Management, 37, σελ. 10-12
 4. Gibson D. C.(2002) “The Communication Continuum:A Theory of Public Relations” Publlic Relations Review, 17(2), σελ.175-183
 5. Vercic D., Van Ruler B., Butschi G.(2001)”On the Definition Of Pubic Relations:A European view” Public Relations Review, 27(4), σελ.337-387
 6. Kotler P., Mindank W.(1978)”Marketing And Public Relations” Journal Of Marketing 42(4), σελ.13-20
 7. Childers Hon L.(1998)” Demonstrating Effectiveness In Public Relations :Goals, Objectives, Evaluation” Journal Of Public Relations Research 10(2), σελ.103-135
 8. Lyra A.(1995)”Models Of Public Relations In An International Setting” Journal Of Public Relations Research 7(3), σελ.163-186
 9. Gruning L. A. ,Gruning J. E.(1998)”The Relationship Between Public Relations And Marketing In Excellent Organization: Evedence From IABC Study” Journal Of Marketing Communications 4(3), σελ.141-162
 10. Watson T.(2012)”The Evolution Of Public Relations Measurement And Evaluation” Public Relations Review 38, σελ.390-398
 11. Friedman M.(2007)”The Social Responsibility Of Business Is To Increase Its Profits”Corporate Ethics And Corporate Governance, σελ.173-178