Διαχείριση σχολικού εργαστηρίου/Διαμοιρασμός πόρων

Ένα μη τετριμμένο έργο

επεξεργασία

Ένα διαχειριστικό καθήκον που μπορεί να αποδειχτεί πολύ απαιτητικό και δύσκολο είναι αυτό της διαμοίρασης υλικού όπως ένας εκτυπωτής , ένας σαρωτής, ή αρχεία.

Ανομοιογένεια υλικού, λογισμικού και διαφορετικές πρακτικές παλιότερων διαχειριστων μπορούν να προκαλεσουν ένα μικρό χάος.

Ερωτήματα :

 1. Θέλουμε να έχουν όλοι οι υπολογιστές πρόσβαση στον εκτυπωτή;
 2. Πώς ελέγχουμε το πόσες εκτυπώσεις μπορεί να κάνει μια τάξη συνολικά

σε ένα μάθημα καθώς και κάθε μαθητής;

Βασικά προγράμματα

επεξεργασία

fusesmb is a Network Neighborhood (Samba shares) filesystem. It works like smbfs, but instead of accessing one share at a time, all computers and work‐groups are accessible at once from a single filesystem mount.

Διαμοιρασμός αρχείων σε xubuntu με samba

επεξεργασία

Διακομιστής

επεξεργασία

Εγκαθιστούμε τον εξυπηρετητή samba. Καί το πακέτο fusesmb

Ρύθμιση εξυπηρετητή

επεξεργασία

Η γενική λογική είναι να έχουμε έναν δ.π που θα περιέχει φακέλους για κάθε μαθητή και εργασίες.

$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

Όποτε κάνουμε αλλαγές επανεκκινούμε τον εξυπηρετητή με es

Εγκαθιστούμε το πακέτο fusesmb που θα επιτρέψει σε κάθε πελάτη μέσω του thunar να έχει samba browser λειτουργικότητα.

Για τη ρύθμιση του κάθε πελάτη ακολουθούμε χονδρικά τις οδηγίες εδώ.


Διαμοιρασμός εκτυπωτή

επεξεργασία

Τοπικό δικτύο με εξυπηρετητή εκτυπώσεων

επεξεργασία

Έστω ότι έχουμε σπίτι με adsl gateway. Έχουμε συνδέσει σωστά ένα usb εκτυπωτή σε έναν από τους υπολογιστές. Θέλουμε να μπορούν να εκτυπώνουν σ'αυτόν και οι άλλοι ΗΥ.

Η γενική ιδέα είναι να εγκαταστήσουμε έναν εξυπηρετητή εκτύπωσης στον ΗΥ στον οποίο έχουμε συνδέσει τον εκτυπωτή και οι υπόλοιποι ΗΥ του τοπικού δικτύου που θέλουν να εκτυπώσουν θα λειτουργούν σαν πελάτες.

Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ΗΥ με τον συνδεδεμένο εκτυπωτή να δρα σαν εξυπηρετητής εκτύπωσης. Προσέξτε να επιλέξτε σαν εξυπηρετητή τον ΗΥ του δικτύου που είναι υπολογιστικά ποιό ισχυρός και είναι πιθανότερο να είναι ανοιχτός αν όχι συνέχεια τουλάχιστον περισσότερες ώρες από τους άλλους.

Για να στήσουμε τον εξυπηρετητή εκτύπωσης θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό cups .


 • Ρυθμίσεις διακομιστή
  • #apt-get install cupsys cupsys-driver-gutenprint foomatic-db-gutenprint foomatic-filters fontconfig libtiff4 libfreetype6
  • Πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το system-config-printer (πελάτες και εξυπηρετητής) .Πιθανώς σε μια εγκατάσταση του Debian το πακέτο αυτό να μην εγκαταστάθηκε γιατί δεν ανιχνεύτηκε εκτυπωτής στο σύστημα.(Προσοχή επίσης γιατί στο etch χρησιμοποιούνταν το gnome-system-printer βοήθημα)
  • Πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το cupsd (πελάτες και εξυπηρετητής)
  • Πρέπει οι χρήστες να είναι μέλη σε κάθε υπολογιστή στις αντίστοιχες ομάδες(groups) ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποίησουν τον εξυπηρετητή εκτύπωσης.
  • Κατόπιν ρυθμίζουμε τον εξυπηρετητή cups κάνωντας αλλαγές στο /etc/cups/cupsd.conf . Για τις αλλαγές ακολουθούμε τον οδηγό εδώ.
 • Ρυθμίσεις πελατών
  • Εγκαθιστούμε σε κάθε πελάτη τον cups πελάτη. Πχ στο Debian 5 και στο xubuntu 10.04LTS το πακέτο είναι το cups-client.
  • Αν δεν υπάρχει στο gnome το βοήθημα Σύστημα>Διαχείριση συστήματος>Εκτύπωση εγκαθιστούμε #apt-get install system-config-printer [lenny] (gnome-cups-manager [etch])
  • Πρέπει οι χρήστες να είναι μέλη σε κάθε υπολογιστή στις αντίστοιχες ομάδες(groups) ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποίησουν τον εξυπηρετητή εκτύπωσης.
  • #touch /etc/cups/client.conf
  • Κάντε τις εξείς αλλαγές στο /etc/cups/client.conf αρχείο.
   • ServerName (ip του διακομιστή εκτύπωσης ή hostname;)
   • Encryption IfRequested
   • Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
  • [xubuntu] Εφαρμογές -> Σύστημα -> Εκτύπωση (και αν έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις θα δούμε εικονίδια από τους εκτυπωτές του εξυπηρετητή)
  • [ubuntu-gnome] Ανοίγουμε το βοήθημα Σύστημα>Διαχείριση συστήματος>Εκτύπωση και είτε θα δούμε ότι έχει εμφανιστεί εικονίδιο για τον εκτυπωτή του διακομιστή είτε θα χρειαστεί να προσθέοουμε έναν

εκτυπωτή από τη γραμμή μενού του βοηθήματος εκτύπωση:Επεξεργασία>Νεος εκτυπωτής και από στα παράθυρα διαλόγου αν μας ζητηθεί θα επιλέξουμε εκτυπωτής δικτύου ώστε να γίνει αναζήτηση για τον διακομιστή μας.

  • [debian-gnome]
  • [debian-kde]
  • [windowsxp] Αν έχει ρυθμιστεί ο εξυπηρετητής ώστε να υποστηρίζει και το πρωτόκολλο smb τότε ο εκτυπωτής θα γίνει ορατός και στους windowsxp πελάτες.

Σχετικά Ρυθμίζωντας πελάτη και εξυπηρετητή cups στο debian